Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La năm 2018

(5-3-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 17/KH-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   TP. Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La năm 2018


Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2018 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về “Năm an toàn giao thông 2018”;  Kế hoạch số 07/KH-BATGT ngày 22/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về tổ chức thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-SGDĐT ngày 29/01/2018 của Sở GD&ĐT về tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Ngành Giáo dục năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La năm 2018 với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông khi tham gia giao thông.

2. Tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông, vi phạm an toàn giao thông trong toàn Ngành Giáo dục thành phố.

3. Thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm an toàn giao thông 2018”“An toàn giao thông cho trẻ em”.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố.

2. Các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

3. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

4. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.

5. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phạm vi toàn Ngành ngay từ tháng đầu, quý đầu và trong suốt năm 2018.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT.

2. Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quy định và điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT.

5. Chỉ đạo quyết liệt các nhà trường triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

6. Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

7. Tổ chức tập huấn cho giáo viên; rà soát lại chương trình, nội dung, phương pháp, thời lượng giảng dạy về trật tự an toàn giao thông đang thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.

8. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho công chức, viên chức, nhân viên và học sinh; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hoá giao thông” trong đó chú trọng vào trẻ em, thanh thiếu niên.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT Sơn La, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông thành phố Sơn La đối với công tác đảm trật tự an toàn giao thông.

 2. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các đơn vị nhà trường trên địa bàn thành phố; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 trong toàn Ngành Giáo dục thành phố.

3. Đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động tuyên truyền giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông thiết thực và hiệu quả.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

4.1. Công tác tuyên truyền:

- Huy động cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật về đảm bảo TTATGT.

- Đẩy mạnh đa dạng hoá hơn nữa các hình thức tuyên truyền ATGT trên các phương tiện thông tin, đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, lưu động, thông qua xử lý vi phạm, ký cam kế; sử dụng thông điệp, băng zôn, khẩu hiệu, tranh ảnh, các hội thi, vận động sang tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề ATGT.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Quy tắc giao thông đường bộ, sử dụng làn đường, phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe, đội mũ bảo hiểm.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Tính mạng của con người là trên hết”, “Văn hoá giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đông”, “Không dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, “An toàn giao thông – Trách nhiệm của mỗi người”, “Không trở quá tải, quá số người quy định”, “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”, “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”.

4.2. Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GD&ĐT thành phố

Căn cứ kế hoạch chung của Ngành và điều kiện thực tế địa phương để xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông của đơn vị; đồng thời thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị trường học trên địa bàn quản lý sát với nhiệm vụ chính trị được giao và báo cáo kết của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Sơn La.

Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

2. Đối với các đơn vị trường học

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đặc thù chuyên môn của đơn vị, xây dựng tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông của đơn vị với các nội dung phù hợp với Kế hoạch của phòng GD&ĐT thành phố và thực tế của nhà trường

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại.

- Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông và điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

- Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa. Có quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động của nhà trường. Sử dụng có hiệu quả bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” do Ban An toàn giao thông tỉnh cung cấp.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh THCS tham dự cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung: các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; tùy điều kiện của nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh; vận động học sinh hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; mở cổng trường để phụ huynh vào sân đưa đón học sinh.

- Các đơn vị nhà trường đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông  của đơn vị về phòng GD&ĐT thành phố báo cáo quý trước ngày 08 tháng cuối quý, báo cáo năm trước ngày 05/12 (qua bộ phận tổng hợp - Đ/c Lường Thị Vân Anh)  để tổng hợp báo cáo các cấp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La năm 2018, yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng GD& ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online