Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc lập phương án dồn ghép điểm trường năm học 2018-2019

(1-3-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 44 /GD&ĐT

V/v lập phương án dồn ghép điểm trường năm học 2018-2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2018

                    

 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ Công văn số 218/SGDĐT-KHTC ngày 13/02/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc lập phương án dồn ghép điểm trường, sáp nhập trường tiểu học với THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, lập phương án dồn ghép các điểm trường của đơn vị dựa trên các nguyên tắc sau:

- Dồn ghép là để tăng cường công tác quản lý, giảm đầu mối, tiết kiệm biên chế, tăng cường tập trung đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

- Việc dồn ghép là phải tổ chức thực hiện, nhưng phải xem xét đến khoảng cách, quy mô lớp, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

- Đối với các điểm lẻ có khoảng cách gần trường chính, có số lớp, học sinh ít, cơ sở vật chất trường chính đáp ứng được thì thực hiện sáp nhập. Đối với các điểm lẻ có khoảng cách gần nhau (hợp lý) thì sáp nhập với nhau.

- Phương án dồn ghép, sáp nhập các điểm trường cần thống nhất với Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 của đơn vị.

2. Tổng hợp phương án dồn ghép, sáp nhập (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn). Lập báo cáo ngắn gọn xây dựng phương án dồn ghép, sáp nhập thuyết minh rõ các nội dung sau:

-  Đối với những điểm trường được dồn ghép, sáp nhập: Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn.

- Đối với điểm trường có thể dồn ghép: Có thuận lợi về khoảng cách để dồn ghép, nhưng có khó khăn về cơ sở vật chất (phải nêu rõ lộ trình từng năm để thực hiện dồn ghép).

- Đối với điểm trường chưa thể dồn ghép: Nêu rõ lý do chủ yếu là khoảng cách và cơ sở vật chất.

     3. Báo cáo và biểu số liệu bản điện tử các đơn vị hoàn thành trước ngày 03/3/2018, gửi theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 Trần Quốc Bình

 Tải tài liệu tại đây

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online