Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018

(12-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                 

              Số: 15 /KH-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     

TP. Sơn La, ngày 07 tháng 2 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS thành phố Sơn La

lần thứ hai, năm học 2017-2018

           Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Uỷ ban nhân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Thực hiện Hướng dẫn số 143/HD-GD&ĐT ngày 09/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trong các trường THCS, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THCS, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh.

- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; là căn cứ để lựa chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi dự thi cấp tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi đảm bảo khoa học, hiệu quả thiết thực và tiết kiệm. Đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm hay làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung, hình thức thi

1.1. Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường THCS trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên hiện hành, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục THCS và những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác chủ nhiệm.

1.2. Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 4 nội dung thi như sau:

a) Nội dung 1: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, gồm:

- Sổ chủ nhiệm năm học 2016-2017: Thực hiện theo mẫu quy định. Nội dung sổ chủ nhiệm phải ghi chép đầy đủ, thể hiện rõ việc học sinh có tiến bộ rõ rệt về kết quả học tập và rèn luyện (chỉ tiêu phấn đấu và kết quả về chất lượng giáo dục học sinh thực hiện theo Thông tư 58/2011), tham gia các cuộc vận động, phong trào, hội thi liên quan của cấp học và thành tích đạt được khi tham gia từ cấp trường trở lên; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm TB hoặc Yếu, không có học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, bỏ học (trừ học sinh khuyết tật học hòa nhập); Lớp học đạt lớp tiên tiến trở lên. Ngoài các nội dung ghi chép trong sổ chủ nhiệm không vi phạm các quy định khác.

 - Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng (báo cáo kết quả năm học 2016-2017): Nội dung báo cáo thể hiện rõ mức độ tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên theo quy định trường THCS, thể hiện ở các thành tích cơ bản sau: Thành tích trong công tác phổ cập giáo dục THCS, huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh, chống lưu ban, bỏ học; thành tích về nề nếp, chất lượng học sinh như chất lượng mũi nhọn, kết quả giáo dục toàn diện, kết quả tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, kết quả các các hội thi do các cấp tổ chức và các phong trào khác (nếu có)... của học sinh lớp nói chung và thành tích về giáo dục học sinh cá biệt nói riêng (nếu có); thành tích về các trải nghiệm hiệu quả trong quá trình công tác chủ nhiệm lớp, thành tích trong việc phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng tham gia giáo dục toàn diện học sinh, hỗ trợ phong trào của lớp; sự tín nhiệm của học sinh, cha mẹ học sinh, của đồng nghiệp, tổ chuyên môn, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường có liên quan đến giáo viên chủ nhiệm.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm năm học 2016-2017 (Sáng kiến viết theo mẫu gửi kèm).

- Các hồ sơ khác (Nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.

Lưu ý: Các hồ sơ trên phải có nhận xét, đánh giá và xác nhận của hiệu trưởng nhà trường.

b) Nội dung 2: Thi hiểu biết

Giáo viên chủ nhiệm dự thi thực hiện bài viết dưới dạng trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận hoặc kết hợp cả trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trưởng ban tổ chức hội thi quyết định hình thức, thời gian làm bài thi.

Nội dung thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (Thời gian làm bài 90 phút).

- Giới hạn các tài liệu liên quan đến nội dung thi Hiểu biết:

+ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 (các nội dung liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp).

+ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

+ Các vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp được quy định trong Điều lệ trường THCS (Khoản 2; Điều 31).

+ Quyết định số 30/2009/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

+ Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh THCS.

+ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.

- Các tài liệu liên quan đến môi trường; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường...

c) Nội dung 3: Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

Giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo hình thức bốc thăm câu hỏi do Ban tổ chức Hội thi đưa ra (thời gian chuẩn bị 5 phút; thời gian trả lời không quá 5 phút).

e) Nội dung 4:  Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm

Giáo viên kể lại một việc làm cụ thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm lớp, có thể dưới hình thức sân khấu hóa (tối đa 10  phút) và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó; giáo viên dự thi nộp 05 bản nội dung câu chuyện cho Ban tổ chức trước ngày thi để Ban giám khảo nghiên cứu đặt câu hỏi. Sau khi đã gửi nội dung câu chuyện cho Ban tổ chức, giáo viên phải thực hiện theo nội dung đã gửi, không được thay đổi nội dung khác.

2. Đối tượng, điều kiện và số lượng tham dự hội thi

2.1. Đối tượng

Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THCS trên địa bàn thành phố.

2.2. Điều kiện

Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố phải đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trong 2 năm học trước liền kề (2015-2016 và 2016-2017), được nhà trường chọn cử tham gia Hội thi cấp thành phố.

2.3. Số lượng

Không khống chế số lượng giáo viên dự thi.

3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi thiết lập theo đơn vị trường và gửi về Ban tổ chức, gồm:

a) Đối với nhà trường

- Danh sách trưởng đoàn và giáo viên đăng kí tham gia dự thi (có mẫu gửi kèm)

- Hồ sơ bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường của 2 năm tổ chức (Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban bình bầu GVCN giỏi cấp trường, Quyết định công nhận kèm danh sách giáo viên đạt GVCN lớp giỏi cấp trường ,..).

b) Đối với giáo viên dự thi: Hồ sơ của giáo viên dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng gồm các loại hồ sơ đã nêu ở mục 1.2 (Nội dung 1) của kế hoạch này và giấy chứng nhận đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trong 2 năm học trước liền kề (2015-2016 và 2016-2017). Mỗi giáo viên thiết lập hồ sơ thành một bộ (ghi rõ họ tên, đơn vị và tên các loại hồ sơ).

4. Đánh giá các nội dung, công nhận kết quả thi, xét khen thưởng cho giáo viên dự thi

4.1. Đánh giá các nội dung thi

Các nội dung thi được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban tổ chức Hội thi và được các thành viên Ban giám khảo chấm độc lập. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các thành viên Ban giám khảo.

4.2. Công nhận và sử dụng kết quả giáo viên chủ nhiệm giỏi

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố phải dự thi đủ 4 nội dung. Mỗi nội dung thi phải đạt từ 8 điểm trở lên và không vi phạm điều lệ, nội quy của Hội thi.

- Kết quả giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và gửi đến các trường THCS trên địa bàn thành phố.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức hội thi. Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua và là căn cứ để chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi dự thi cấp tỉnh.

4.3. Xét khen thưởng cho giáo viên chủ nhiệm giỏi

Căn cứ vào kết quả của các nội dung thi, Ban tổ chức sẽ quyết định trình UBND thành phố tặng giấy khen cho những giáo viên đạt kết quả cao, có thành tích xuất sắc trong hội thi (Không quá 10% số giáo viên dự thi)

Chế độ thưởng của giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký dự thi

5.1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

a) Thời gian:

- Khai mạc và thi các nội dung: từ ngày 17/03/2018

+ Khai mạc: Sáng 17/03/2018

+ Thi hiểu biết: Ngay sau Lễ khai mạc

+ Thi ứng xử và kể chuyện: từ ngày 18/03/2018 đến khi hoàn thành.

- Tổng kết: Sau khi hoàn thành các nội dung thi.

b) Địa điểm tổ chức hội thi:

- Khai mạc, tổng kết: Trường THCS Nguyễn Trãi

- Thi các nội dung: Trường THCS Nguyễn Trãi

c) Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, phòng GD&ĐT thành phố sẽ thông báo sau.

5.2. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ dự thi (01 bộ); nội dung câu chuyện (05 bản); danh sách đoàn trưởng giáo viên dự thi gửi về Bộ phận chuyên môn THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chậm nhất ngày 22/2/2018, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ Email: anhngapham1979@gmail.com

6. Kinh phí tổ chức hội thi

Nguồn kinh phí tổ chức hội thi được chi từ nguồn dự toán chi thường xuyên của sự nghiệp GD&ĐT thành phố.

Mức chi vận dụng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 29/9/2012 của HĐND tỉnh Sơn La.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi và triển khai đến các trường THCS trên địa bàn thành phố. Thành lập Ban tổ chức; Ban ra đề; Ban giám khảo; Ban thư kí hội thi.

- Giao bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện để Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS thành phố Sơn La lần thứ hai diễn ra theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức Hội thi và cấp giấy chứng nhận "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

- Bộ phận Kế toán - Tài vụ xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Hội thi.

2. Đối với các trường THCS

- Tổ chức triển khai Kế hoạch Hội thi đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường và tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh học để tham gia hỗ trợ.

- Chọn cử giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi đủ điều kiện tham gia Hội thi cấp thành phố.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên tham dự hội thi theo yêu cầu kế hoạch.

* Phân công chuẩn bị chương trình văn nghệ:

- Khai mạc: THCS Nguyễn Trãi, THCS Quyết Tâm, THCS Lê Quý Đôn (Mỗi trường chuẩn bị 02 tiết mục)

- Tổng kết: THCS Quyết Thắng, THCS Chiềng Sinh, THCS Tô Hiệu, (Mỗi trường 01 tiết mục học sinh); Giáo viên (02 tiết mục) gồm giáo viên và tổng phụ trách đội các trường: THCS Nguyễn Trãi,  Quyết Tâm,  Tô Hiệu,  Quyết Thắng, Chiềng Sinh, Chiềng An, Chiềng Ngần.

- Dẫn chương trình văn nghệ khai mạc, tổng kết: Nguyễn Thị Thanh Hòa - Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi.

- Nhạc công chương trình văn nghệ khai mạc, tổng kết: - Giáo viên nhạc trường THCS Chiềng Cọ.

3. Đối với thí sinh dự thi

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu của kế hoạch.

- Chủ động nghiên cứu tài liệu, tập trung chuẩn bị để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS  thành phố Sơn La lần thứ hai, năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THCS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND TP (để báo cáo);

- Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La (để báo cáo);

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Các trường THCS trực thuộc;

- Website phòng GD&ĐT;    

- Lưu: VT, TV, CMTHCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Đào Văn Quang

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

Giáo viên đăng kí dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố

Năm học 2017-2018

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ đào tạo

Ngày, tháng, năm vào ngành

Hiện là GVCN lớp

Số năm làm công tác chủ nhiệm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………, ngày ……..tháng ……năm 2018

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online