Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tổ chức thi cắm trại và Nghi thức Đội tại HKPĐ lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018.

(12-2-2018)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA

 


Số: 273/UBND-GD&ĐT

V/v tổ chức thi cắm trại và Nghi thức Đội tại HKPĐ lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

               - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố;

               - Thành đoàn thành phố Sơn La;

               - Các trường TH, THCS thuộc thành phố.

 

Ngày 02/02/2018 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Thông báo số 32/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT lần thứ VIII, Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018, trong đó thông báo về nội dung Hội khỏe Phù Đổng có tổ chức thi cắm trại và nghi thức Đội tại sân trường THCS Chiềng Cơi.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, sân trường THCS Chiềng Cơi không đảm bảo điều kiện để tổ chức thi cắm trại và nghi thức Đội. Trên cơ sở đề nghị của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố nhất trí:

- Không tổ chức thi cắm trại tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018.

- Nội dung thi Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cùng địa điểm với các nội dung khác của Hội khỏe Phù Đổng tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Sơn La (sân 3-2).

Ủy ban nhân dân đề nghị Thành đoàn Sơn La, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các trường học trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt nội dung thi Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các nội dung tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXVI thành phố Sơn La năm 2018./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;

- Thành viên BTC;

- Lưu: VT, GD.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Trọng Bình

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online