Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019

(10-2-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 37 /GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 08 tháng 02 năm 2018

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019

 

 

 

Kính gửi:

             - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

            - Trường THPT Tô Hiệu, THPT Chiềng Sinh, THPT Nguyễn Du;

                - Trường TH-THCS-THPT Chu Văn An;

                - Trung tâm GDNN - GDTX thành phố.

 

Để có căn cứ cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 thành phố Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 như sau:

I. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019

1. Các đơn vị trường học tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch cho năm học 2018-2019, bám sát Công văn số 126/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 (có Công văn số 126/SGDĐT-KHTC ngày 26/01/2018 gửi kèm theo Hướng dẫn).

2. Trong quá trình đánh giá: lưu ý có sự so sánh với kế hoạch năm học 2017-2018 để thấy được kế hoạch thực hiện ở mức độ nào (đạt, vượt, không đạt), ghi rõ số liệu minh chứng.

Các trường trên cùng địa bàn xã, phường có sự thống nhất về số liệu về dân số, độ tuổi... và định hướng phát triển mang tính logic phù hợp.

Báo cáo địa phương, xin ý kiến chỉ đạo và định hướng phát triển của địa phương cho các bậc học, cấp học trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Số liệu thực hiện năm học 2017-2018 lấy theo số liệu báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018.

4. Số liệu năm học 2018-2019 phải đảm bảo chính xác, cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, với yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo thống nhất, khoa học. Trong đó quan tâm:

Số lớp, số học sinh/lớp: yêu cầu đảm bảo tối đa theo qui định.

Số liệu về dân số, về học sinh: yêu cầu thống nhất giữa các đơn vị trường trên cùng một xã, phường và thống nhất với số liệu phổ cập giáo dục của xã, phường.

(Biểu mẫu và Đề cương tóm tắt Kế hoạch gửi kèm Hướng dẫn)

II. LỊCH THẢO LUẬN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018-2019

1. Thời gian thảo luận:

Phòng GD&ĐT thành phố thảo luận Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên cùng địa bàn xã, phường và các trường THPT, THPT-THCS-TH Chu Văn An, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố theo lịch thảo luận gửi kèm hướng dẫn này.

2. Địa điểm thảo luận: Hội trường phòng GD&ĐT thành phố (tầng 3).

3. Thành phần thảo luận

3.1. Phòng GD&ĐT thành phố gồm: 10 người (Tập thể lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố, cán bộ Tổng hợp, Kế toán tài vụ, cán bộ chuyên môn 3 cấp, bậc học).

3.2. Các đơn vị trường học: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách tổng hợp của trường.

3.3. Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường dự thảo luận Kế hoạch phát triển GD&ĐT của các đơn vị trường học trên địa bàn cùng phòng GD&ĐT thành phố, Phòng GD&ĐT có giấy mời cụ thể đối với UBND xã, phường. Giao trường THCS giúp phòng GD&ĐT chuyển giấy mời đến lãnh đạo UBND xã, phường (Giấy mời phòng GD&ĐT sẽ gửi các trường sau).

Lưu ý:

- Tài liệu của các trường MN, TH, THCS gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo 07 bộ (riêng các trường THPT, TH-THCS-THPT Chu Văn An, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố chỉ gửi 02 bộ Biểu số liệu Kế hoạch của đơn vị) đóng vào túi cúc, mỗi bộ gồm: 01 Dự thảo Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019; 01 Đề cương báo cáo tóm tắt; các Biểu mẫu.

- Thời gian nhận tài liệu: chậm nhất 16 giờ ngày 26/02/2018 gửi về đồng chí Lường Thị Vân Anh cán bộ tổng hợp Phòng GD&ĐT thành phố.

- Tài liệu của đại biểu xã, phường các đơn vị trường MN, TH, THCS thống nhất, chủ động gửi trước để các đại biểu nghiên cứu.

4. Một số lưu ý khi thảo luận

Các trường chỉ trình bày tóm tắt một số ý chính của bản Kế hoạch. Cần tập trung trình bày và làm rõ một số vấn đề sau:

+ Dân số trong độ tuổi 5 tuổi (bậc mầm non), 6 tuổi và 6-10 tuổi (cấp Tiểu học), 11-14 tuổi (cấp THCS) điều tra đầy đủ các thông tin: Nữ, dân tộc, khuyết tật.

+ Điều tra số trẻ em ngoài nhà trường độ tuổi 5 tuổi bậc mầm non (nếu có).

+ Số trẻ từng độ tuổi trên địa bàn (thống nhất chung các đơn vị trường trên cùng địa bàn xã, phường).

+ Dự kiến số lớp, nguồn tuyển sinh, số học sinh, số điểm trường năm học 2018-2019. Phương án tổ chức lớp học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú.

+ Dự kiến số Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cần có. So sánh số hiện có để xác định số còn thừa, thiếu.

+ Dự kiến kế hoạch xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ năm học 2018-2019.

+ Dự kiến thời điểm công nhận phổ cập; công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; tách, thành lập trường mới (nếu có). 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trường nộp file điện tử và tài liệu về phòng GD&ĐT thành phố trước 26/02/2018 gồm: (1) Dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, (2) Đề cương tóm tắt kế hoạch, (3) Các biểu số liệu theo các địa chỉ email sau:

- Bậc Mầm non: haimntp@gmail.com

- Cấp Tiểu học: hahuydien@gmail.com

- Cấp THCS: anhngapham1979@gmail.com

- Cán bộ tổng hợp: hoangdat512@gmail.com

2. Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức thảo luận kế hoạch với các xã, phường và các đơn vị trường học từ ngày 27/02/2018 đến ngày hết ngày 02/3/2018.

Sau khi thảo luận tại Thành phố, yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND các xã, phường phê duyệt và gửi về phòng GD&ĐT thành phố 03 bộ trước ngày 16/3/2018.

3. Phòng GD&ĐT thành phố nộp Dự thảo Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 của Ngành giáo dục thành phố về Sở GD&ĐT trước ngày 08/3/2018.

4. Dự kiến từ ngày 13/3/2018 phòng GD&ĐT thành phố hoàn chỉnh Dự thảo kế hoạch và tổ chức thảo luận kế hoạch với Sở GD&ĐT Sơn La.

Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 và thông báo Lịch thảo luận Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018- 2019, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận tổng hợp phòng GD&ĐT để tập hợp ý kiến báo cáo Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết.   

Nếu có thay đổi địa điểm, thành phần tham gia thảo luận, nội dung liên quan, phòng GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị.

Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, phường và Trưởng phòng GD&ĐT thành phố về tiến độ và chất lượng xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 của đơn vị mình.

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp chỉ đạo công tác xây dựng Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019 tạo điều kiện giúp ngành giáo dục thành phố hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- UBND xã, phường (Phối hợp chỉ đạo);

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các tổ CM, Kế toán, Tổng hợp phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, (H26b).

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 Đào Văn Quang

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online