Tìm kiếm
Thông tin mới
Giấy mời Dự Hội nghị giao ban học kỳ I, năm học 2017-2018

(24-1-2018)

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11 /GM-GD&ĐT

 

TP. Sơn La, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị giao ban học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2018; được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2017-2018.

1. Chủ trì: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố.

2. Thành phần mời

- Lãnh đạo UBND thành phố;

- Lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố;

- Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

- Thường trực Hội Khuyến học thành phố;

- Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên phòng GD&ĐT thành phố;

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

- Kế toán các đơn vị trường học công lập trực thuộc;

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26/01/2018.

- Địa điểm: Hội trường trung tâm thành phố Sơn La.

Phòng GD&ĐT thành phố trân trọng kính mời đại biểu và các đồng chí tới dự đầy đủ, đúng thời gian./.

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, (Đ6b). 

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Đào Văn Quang

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online