Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022

(18-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 09/KH-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   TP. Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận

gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022


 Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND thành phố về triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 05/01/2018 của Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022, Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022 của Ngành GD&ĐT thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác dân vận của toàn Ngành GD&ĐT thành phố gắn với công tác cải cách hành chính. Triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Đề án phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của cơ quan và tình hình thực tiễn tại các đơn vị nhà trường. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà trường, đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị giáo dục trong việc triển khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tham gia tập huấn, học tập, quán triệt triển khai các văn bản về công tác dân vận

- Thành phần tham gia tập huấn: Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác dân vận của cơ quan phòng, Hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị nhà trường (gồm 01 lãnh đạo phụ trách và 01 công chức (viên chức) trực tiếp làm công tác dân vận, dân chủ).

- Thời gian thực hiện: trong năm 2018,2019 (theo kế hoạch của UBND thành phố và Sở GD&ĐT).

2. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần: Tập thể Ban lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn, BGH các đơn vị nhà trường.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2018-2020.

3. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các đơn vị nhà trường

- Thành phần tham gia kiểm tra: Tập thể Ban lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn.

- Đối tượng kiểm tra: Các đơn vị nhà trường trực thuộc.

- Thời gian: từ năm 2018-2022.

4. Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các đơn vị nhà trường

- Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố.

- Thành phần tham gia khảo sát: Mời lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ thành phố tham gia.

- Đối tượng khảo sát: Các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn.

 5. Tham gia Hội thi “Dân vận khéo” do UBND thành phố tổ chức

- Đối tượng: Công đoàn viên giỏi Ngành GD&ĐT thành phố

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của UBND thành phố.

6. Sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GD&ĐT.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn.

- Thời gian: sơ kết vào quý III/2020; tổng kết vào quý III/2022

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Phấn đấu đến năm 2022 của Ngành GD&ĐT thành phố:

1. 100% các đơn vị giáo dục xây dựng kế hoạch công tác dân vận chính quyền tổng thể giai đoạn 2018-2022 và cụ thể nhiệm vụ hàng năm (xong trong quý I năm 2018); định kỳ hàng năm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện.

2. 100% các đơn vị giáo dục hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. 100% các đơn vị giáo dục tham gia cổng thông tin điện tử để cung cấp các thông tin cơ bản về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định và hoạt động dân vận của đơn vị.

4. Hàng năm các đơn vị giáo dục thực hiện ít nhất 01 mô hình dân vận khéo (có kế hoạch thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả).

5. Các đơn vị giáo dục xây dựng được Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

6. 100% các cơ quan, đơn vị giáo dục thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp công dân định kỳ theo quy định; các đơn vị cơ bản giải qyết kịp thời những kiến nghị của người dân và của các cá nhân, tổ chức.

7. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; cơ bản đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị.

8. 100% cán bộ công chức, viên chức làm việc ở các bộ phận trực tiếp liên quan đến nhân dân; lãnh đạo và cán bộ, giáo viên làm công tác kiêm nhiệm theo dõi thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, các đơn vị giáo dục được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ kế hoạch của Sở GD&ĐT Sơn La và UBND thành phố, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của Ngành.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện từng nội dung trong kế hoạch; kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền kết hợp với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện của Ngành từng năm, báo cáo Sở GD&ĐT và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Đối với các đơn vị trường học

Căn cứ Kế hoạch của Ngành GD&ĐT thành phố và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, đảm bảo đạt các mục tiêu của Đề án.

Phân công cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch; kết hợp giữa việc nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền kết hợp với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện qua từng năm.

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo hoặc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở. Rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới quy chế, chương trình phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận tại đơn vị giai đoạn 2018-2022 đảm bảo phù hợp.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018-2022; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định những hành vi vi phạm các quy chế, quy định về công tác dân vận, về thực hiện dân chủ cơ sở, các hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ nhân dân. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”; đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào ở vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Thời gian xây dựng và gửi kế hoạch giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch năm 2018 về phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 25/01/2018; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổng hợp); báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6 và báo cáo cuối năm trước ngày 20/11.

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La, yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực./.

 

 

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để báo cáo);

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Lãnh đạo phòng GD& ĐT thành phố;

- Các đơn vị trường học trực thuộc;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã kí)

 

 

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online