Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc cử CBQL, GV tham gia tập huấn về đánh giá thường xuyên học sinh Tiểu học năm học 2017-2018

(16-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  17 /GD&ĐT

V/v cử CBQL, GV tham gia tập huấn về

đánh giá thường xuyên học sinh Tiểu học năm học 2017-2018

 

 

TP Sơn La, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: BGH các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 08/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử CBQL, giáo viên tham gia tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; Công văn số 49/SGDĐT-GDTH ngày 12/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập nhân sự tham gia báo cáo viên hội nghị tập huấn, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học thực hiện một số nội dung sau:

1. Triệu tập CBQL, giáo viên tham gia báo cáo viên cấp tỉnh

1.1. Danh sách triệu tập

Bà Ngô Thị Tâm, PHT trường TH Quyết Thắng;

Bà Cao Thị Bắc, PHT trường TH Quyết Tâm;

Ông Nguyễn Đức Vinh, giáo viên trường TH Quyết Tâm;

Ông Nguyễn Trung Thành, giáo viên trường TH Chiềng Lề;

Bà Phạm Thị Sinh, giáo viên trường TH Trần Quốc Toản.

1.2. Thời gian, địa điểm

Từ 14h00 ngày 22/01/2018 đến hết ngày 24/01/2018

Địa điểm tại Sở GD&ĐT Sơn La.

2. Tham gia tập huấn tại điểm cầu thành phố Sơn La

2.1.Thành phần tham gia tập huấn

Lãnh đạo phụ trách cấp học Tiểu học và viên chức chuyên môn.

Mỗi trường Tiểu học cử 02 người (01 CBQL, 01 giáo viên)

2.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  02 ngày, từ ngày 23-24/01/2018.

- Địa điểm: Tòa nhà Viettel Sơn La (Số 01 đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La)

2.3. Hình thức

Tập huấn trực tuyến tại 12 điểm cầu.

2.4. Tài liệu tập huấn

Các trường truy cập Website của Sở GD&ĐT Sơn La để tải tài liệu tập huấn (http://sogddtsonla.edu.vn/van-ban/ke-hoach-tap-huan-nang-cao-nang-luc-danh-gia-thuong-xuyen-ca.html).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua tổ chuyên môn Tiểu học) để được chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;    

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, CMGDTH.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Trần Quốc Bình

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online