Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(11-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /GD&ĐT

V/v bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

TP. Sơn La ngày 09 tháng 01 năm 2017

         

Kính gửi:  Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Thực hiện Công văn số 01/CV-TTGDTX ngày 03/01/2018 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La về việc bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng để xếp hạng và thăng hạng đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị trường công lập nghiên cứu kỹ Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 01/CV-TTGDTX ngày 03/01/2018 của Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La về việc bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học và chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Tổ chức cho CBQL, giáo viên có nhu cầu bồi dưỡng đăng ký theo mẫu danh sách kèm theo công văn này. Các danh sách gửi về phòng GD&ĐT thành phố chậm nhất 31/01/2018.

2. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị trường, phòng GD&ĐT thành phố sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên vào thời gian thích hợp, phù hợp với đối tượng giáo viên.

Đề nghị BGH các đơn vị trường học nghiên cứu, tạo điều kiện để CBQL, giáo viên tham gia các lớp theo nhu cầu, nguyện vọng cá nhân./.

 

Nơi nhận:

- TT UBND thành phố (B/C);

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 Tải Công văn số 01/CV-TTGDTX

 Tải Mẫu danh sách đăng ký

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online