Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn trưng tập đội văn nghệ phục vụ tổng kết hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố Sơn La lần thứ hai

(11-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  12 /GD&ĐT

V/v trưng tập đội văn nghệ phục vụ

tổng kết hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố Sơn La lần thứ hai

    

TP Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

 

 

          Kính gửi: BGH các trường TH Trần Quốc Toản, TH Ngọc Linh, TH Quyết Tâm, TH Quyết Thắng, TH Tô Hiệu, TH Lò Văn Giá, TH Chiềng Sinh

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La lần thứ hai năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT thành phố trưng tập đội văn nghệ gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thị Dung          - GV trường TH Trần Quốc Toản;

2. Ông: Dương Tuấn Vũ           - GV trường TH Ngọc Linh;

3. Bà: Nguyễn Thùy Dương     - GV trường TH Quyết Tâm;  

4. Bà: Bùi Như Loan                - GV trường TH Quyết Thắng;

5. Bà: Hoàng Diệu Linh            - GV trường TH Tô Hiệu;

6. Bà: Vũ Thị Hương                - GV trường TH Lò Văn Giá;

7. Bà: Lường Thị Như Quỳnh   - GV trường TH Chiềng Sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho ông Dương Tuấn Vũ và bà Nguyễn Thị Dung phụ trách chính, chủ động liên hệ với các thành viên, sắp xếp thời gian, địa điểm tập luyện.

Thời gian trưng tập: 15h00 ngày 19/01/2018.

Địa điểm: Tại trường Tiểu học Quyết Thắng.

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường và các giáo viên có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

Nơi nhận: 

- TT lãnh đạo (B/c);

- Các trường Tiểu học;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, CMTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình      

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online