Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị trường học

(5-1-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 06 /GD&ĐT

V/v triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:  - Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS;

                   - Viettel Thành phố Sơn La.

Căn cứ Kế hoạch 283/KH-SGDĐT ngày 28/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ‘‘Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025’’; Kế hoạch số 1404/KH-SGDĐT ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018;

Thực hiện Công văn số 1867/SGDĐT-CNTT ngày 19/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý trường học, phòng GD&ĐT Thành phố Sơn La triển khai tới các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Báo cáo, thống kê hiện trạng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và việc triển khai các hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học. Báo cáo cần nêu những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, những giải pháp thực hiện và đề xuất kiến nghị, thống kê các phần mềm và hạ tầng CNTT (Theo biểu gửi kèm). Báo cáo gửi về bộ phận tổng hợp phòng GD&ĐT (Đồng chí Hoàng Tiến Đạt) chậm nhất trong ngày 16/01/2018.

2. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel; giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La với Viettel Sơn La, các đơn vị giáo dục và đào tạo trong tỉnh được cấp miễn phí đường truyền Internet, thống kê các thiết bị Dcom đang sử dụng đề xuất chuyển đổi và bổ sung các khu vực đảm bảo hạ tầng.

3. Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học và là tiêu chí để công nhận trường chuẩn quốc gia, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 100% các trường triển khai xây dựng hệ thống Website, đảm bảo các Website liên thông dữ liệu từ phòng GD&ĐT xuống các trường phục vụ cho công tác quản lý văn bản, truyền thông, ứng dụng học tập và cũng là cổng thông tin tương tác giáo viên, học sinh và gia đình phụ huynh học sinh về các hoạt động của nhà trường.

Lưu ý:  Những đơn vị trường học chưa triển khai Webiste theo quy định hoặc triển khai website cũ không liên thông dữ liệu với phòng GD&ĐT, cần chủ động liên hệ với Viettel Thành phố Sơn La để được hỗ trợ thực hiện.

4. Triển khai đồng bộ hệ thống Quản lý nhà trường SMAS. Sử dụng học bạ điện tử, sổ điểm điện tử.

5. Rà soát thống kê đề xuất sử dụng Sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh học sinh nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu và đồng thuận cao (Tài trợ miễn phí sử dụng hệ thống sổ liên lạc điện tử đối với gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa có xác nhận của chính quyền địa phương).

6. Triển khai số điện thoại Hotline dành cho Ban giám hiệu nhà trường phục vụ cho việc tiếp nhận ý kiến đóng góp, các thông tin của Phụ huynh học sinh.

Đề nghị Viettel Thành phố Sơn La tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị trường học thực hiện. Đầu mối liên hệ Viettel Thành phố Sơn La: Đồng chí Chu Văn Tuấn -  Giám đốc Viettel Thành phố Sơn La - SĐT 01669.156.888

Thời gian thực hiện: Các trường thực hiện ký hợp đồng với Viettel Thành phố Sơn La để triển khai xong trước ngày 20/01/2018.

Viettel Thành phố Sơn La thực hiện cung cấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ và bàn giao cho các đơn vị nhà trường đăng ký sử dụng xong trước ngày 31/01/2018.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố nghiên cứu kỹ và tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- CM: MN, TH, THCS;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 Tải biểu mẫu kèm theo

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online