Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các đơn vị trường

(17-11-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      Số: 329 /GD&ĐT

V/v xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu

tại các đơn vị trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TP. Sơn La, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

 

                                                                  

Kính gửi: BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Thực hiện Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo và Công văn số 3646/UBND-KGVX ngày 07/11/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường công lập trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung 02 Công văn trên (Công văn số 5031/BGDDĐT-KHTC và Công văn số 3646/UBND-KGVX được đính kèm Công văn này)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải Công văn 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online