Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017

(10-11-2017)

UỶ BAN NHÂN DÂN

 

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số:   2296 /UBND-NV

Về việc báo cáo kết quả thực hiện

Quy chế dân chủ năm 2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


     TP. Sơn La, ngày   10    tháng   11  năm 2017

             Kính gửi:    - Các phòng, ban, đơn vị;

                     - Các đơn vị sự nghiệp;

                     - UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 1434/SNV-XDCQ&CTTN ngày 08/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017.

Để có cơ sở, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường báo cáo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 của đơn vị (theo đề cương gửi kèm Công văn này) gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng Nội vụ thành phố) trước ngày 14/11/2017. Yêu cầu trong báo cáo có dẫn chứng, số liệu chi tiết, cụ thể.

2. Phòng Nội vụ trên cơ sở báo cáo của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổng hợp, xây dựng báo cáo kết triển khai thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017,  gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/11/2017.

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Trọng Bình

 Tải Công văn và Đề cương báo cáo

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online