Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018

(8-11-2017)

 

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 1558/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn viết Sáng kiến

từ năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

  - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;      

  - Các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ; Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số điều của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị định, Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn sau:

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thay thế một số điều của Quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;

- Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số điều của Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/7/2014 và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

2. Để thống nhất mẫu Sáng kiến trong toàn tỉnh, từ năm học 2017-2018, Sáng kiến được viết và trình bày theo cấu trúc quy định tại Mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (có Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 kèm theo công văn này).

3. Hồ sơ công nhận Sáng kiến

a) Hồ sơ bao gồm:

- Sáng kiến (theo Mẫu số 02).

- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo Mẫu số 01).

- Phiếu đánh giá giải pháp công nhận là sáng kiến cấp …(theo Mẫu số 03)

- Các tài liệu liên quan (nếu có);

Lưu ý:

- Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mấu số 03 được quy định tại Hướng dẫn số 861/HD-SKHCN ngày 09/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hồ sơ được đóng chung thành 1 quyển theo thứ tự: Sáng kiến → Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến → Phiếu đánh giá giải pháp công nhận là sáng kiến cấp …→ Các tài liệu liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ

- Đối với Sáng kiến đền nghị công nhận cấp cơ sở (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công nhận): 5 bộ, một bộ gốc và 4 bộ phôtô.

- Đối với Sáng kiến đền nghị công nhận cấp tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh công nhận): 9 bộ, một bộ gốc và 8 bộ phôtô.

4. Thời gian: Sáng kiến gửi về Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/04 hằng năm.

Công văn này thay thế Công văn số 1473/SGDĐT-VP ngày 27/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, ĐT: 0915001977) để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chuyên môn của Sở GDĐT Sơn La;

- Đăng Website Sở GDĐT Sơn La;

- Lưu: VT, VP, Trọng. 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Hoàng Tiến Đức

 

 Tải tài liệu tại đây

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online