Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020

(7-10-2017)

 

   UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 293 /GD&ĐT     

V/v hưởng ứng phong trào thi đua

“Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”

 giai đoạn 2017-2020

 

TP.  Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2017

             

Kính gửi: BGH các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố.

 Thực hiện Công văn số 1513/SGDĐT-VP ngày 04/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Ban giám hiệu các trường MN, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện nội dung sau:

1. Nghiên cứu Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La; tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, và các em học sinh về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ giá trị sản phẩm, của cải xã hội do sản xuất kinh doanh mang lại, tạo điều kiện thuận lợi cho danh nghiệp, doanh nhân tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

2. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế đơn vị, tổ chức các hoạt động như: tham gia nghiên cứu, cải tiến khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và học tập, góp phần phát triển kinh tế tri thức, có hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay.

(Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La được đăng tải trên trang Website://sgddtsonla.edu.vn của Sở GD&ĐT).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Ban giám hiệu các nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

   TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online