Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

(7-10-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 159/KH-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sơn La, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018


 Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2016 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 11/CT-CTUBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Căn cứ các Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các bậc học, cấp học; giáo dục dân tộc; giáo dục thường xuyên; công tác thanh tra; khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm học 2017-2018 của sở GD&ĐT Sơn La.

Căn cứ Kế hoạch phát triển GD&ĐT thành phố Sơn La năm học 2017-2018; Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 23/8/2017 về tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La.

 Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC

Năm học 2017-2018, Ngành GD&ĐT thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII. Trên cơ sở phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học 2017-2018, nhiệm vụ công tác GD&ĐT của thành phố Sơn La tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cụ thể sau:

1. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, gắn kết GD&ĐT với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Ngành về chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; tăng cường nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trường học và nêu cao đạo đức nhà giáo.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống trường, lớp học; nâng cao chất lượng đội ngũ và tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì và tăng số trường lớp, học sinh học 2 buổi/ngày, học sinh mầm non và tiểu học được ăn trưa tại trường.

4. Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác xoá mù chữ. Phát động, tổ chức thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 rộng khắp, thiết thực, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; duy trì, nâng cao kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

1.1. Tập trung hoàn thiện mạng lưới trường lớp và huy động, duy trì sĩ số học sinh

Tiếp tục rà soát, bố trí lớp học tại các điểm lẻ phù hợp với địa bàn dân cư, trong đó đặc biệt quan tâm đưa học sinh về học tập tại trường trung tâm hoặc cụm bản để sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên, tiết kiệm cơ cở vật chất và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu đảm bảo chuẩn các điều kiện CSVC tại các điểm trường trung tâm. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển trường mầm non ngoài công lập chất lượng cao, tăng cường mở các lớp lẻ tư thục ở những nơi có điều kiện gắn với quản lý chặt chẽ. Quy hoạch lại một số trường theo hướng ưu tiên mở rộng diện tích đất đai để xây dựng trường đạt chuẩn.

Huy động 35% số trẻ 0-2 tuổi ra nhà trẻ (công lập chiếm 21,8%, ngoài công lập chiếm 13,3%); 100% trẻ 3-5 tuổi ra học mẫu giáo (công lập chiếm 84,20%, ngoài công lập chiếm 15,80%); 100% trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo (công lập chiếm 86,30%, ngoài công lập chiếm 13,70%).

Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Đảm bảo duy trì sĩ số trong suốt năm học, hạn chế tối đa số học sinh bỏ học.

Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 tại các trường THPT và TTGDNN-GDTX trên địa bàn từ 85-90% (còn lại tư vấn cho học sinh đi học nghề phổ thông theo yêu cầu phân luồng sau THCS).

1.2. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 26/9/2017 chỉ đạo các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm hoc 2017-2018.

Ngành GD thành phố tiếp tục duy trì, giữ vững chất lượng các đơn vị trường học đạt chuẩn Quốc gia. Trong năm học 2017-2018, phấn đấu đề nghị công nhận thêm 03 trường gồm: MN Chiềng Cơi, MN Chiềng Lề, MN Hoa Hồng, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia năm lên 37/52 = 71,2%.

1.3. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ngành GD&ĐT và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, điều tra, cập nhật, bổ sung số liệu phổ cập giáo dục tại địa phương. Duy trì kết quả PCGDMNTNT, PCGDTH-XMC, PCGDTHCS; tổ chức rà soát, công nhận lại theo quy định.

Mở các lớp xoá mù chữ cho số người trong độ tuổi 15-60, mở lớp xoá mù cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số; hạn chế tối đa tình trạng tái mù chữ.

1.4. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục

Củng cố, kiện toàn hội đồng Giáo dục các cấp; phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức trong việc tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Phát triển quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài giúp học sinh nghèo học giỏi.

Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Quan tâm tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là ở mầm non và tiểu học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của các Trung tâm học tập cộng đồng.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Rà soát, đề xuất biên chế đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, trình độ đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn, một số trường, nhất là ở mầm non và tiểu học.

Thực hiện bồi dưỡng cán bộ quản lý, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua trang Trường học kết nối” theo hướng thực chất, hiệu quả với từng bộ môn và từng trường. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh.

Rà soát cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá, xếp loại công chức viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ. Xử lý đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu công việc, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Luật Công chức và Luật Viên chức.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

3. Đẩy mạnh phân luồng, định hướng nghề nghiệp học sinh phổ thông

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường. Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động của địa phương, khả năng phục vụ nhu cầu lao động của địa phương cho học sinh và thanh niên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS và THPT; triển khai mô hình nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương, nhất là ở THPT; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học theo hướng gắn với thực hành, thực tiễn phục vụ hướng nghiệp, phân luồng.

4. Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

Tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình 10 năm từ tiểu học khi đủ điều kiện. Thí điểm dạy môn Toán bằng tiếng Anh ở những trường có điều kiện.

Tăng cường bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ theo chuẩn khung năng lực Việt Nam. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh khách quan, minh bạch, công bằng, phản ánh đúng chất lượng và có các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng môn ngoại ngữ.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học ngoại ngữ đảm bảo hiệu quả.

Nhân rộng điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, tạo động cơ học tập ngoại ngữ, thực hiện xã hội hoá việc dạy, học ngoại ngữ.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, quản lý hồ sơ, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách đồng bộ, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Xây dựng, khai thác kho bài e-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành Giáo dục phục vụ công tác xây dựng chính sách và quản lý giáo dục.

Thực hiện quản lý văn bản và điều hành trên “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm kiểm định chất lượng đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

Phát triển hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin toàn ngành Giáo dục; tiếp tục tham mưu đề xuất về mua sắm bổ sung, trang bị phòng học máy tính cho các trường học và trung tâm.

6. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng Giáo dục và Đào tạo

Quan tâm bố trí các nguồn lực để tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất trường, lớp học theo hướng tập trung ưu tiên cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và kế hoạch xây dựng nông thôn mới của thành phố; tập trung xóa phòng học tạm, phòng học nhờ. Các trường quan tâm và tập trung phủ kín cây xanh, trồng hoa, cây cảnh đảm bảo xanh - sạch - đẹp - khoa học - sư phạm; duy trì tốt phong trào xây dựng trường học đáp ứng 3 mục tiêu mà thành phố đã phát động. Khai thác, sử dụng tối đa và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, trong đó đặc biệt quan tâm công trình vệ sinh và nước sinh hoạt, 100% các trường đảm bảo công trình vệ sinh, nước uống, nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của học sinh tại trường.

Bổ sung đồ dùng, tài liệu, thiết bị phục vụ dạy và học cho các nhà trường gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Tăng cường trang bị đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm học 2017-2018. Quan tâm trang bị các phương tiện, thiết bị để các trường hoạt động, giảng dạy về thể dục - thể thao, văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật,... xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với các trường công lập. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho chủ tài khoản, kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

7. Giáo dục thường xuyên

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”.

Đổi mới hoạt động thư viện trường học, xây dựng tủ sách, phát triển văn hóa đọc cho mọi đối tượng; hưởng ứng Ngày sách Việt Nam” lần thứ 5 từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018.

8. Giáo dục dân tộc

Thực hiện nghiêm túc và sáng tạo các nhiệm vụ, chỉ tiêu đối với giáo dục dân tộc theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 1317/SGDĐT-TTCT ngày 28/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc.

Tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về mục tiêu giáo dục dân tộc. Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số và dạy học sát với khả năng, trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh.

Tiếp tục tham mưu bổ sung giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm huyết với giáo dục dân tộc, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và cán bộ chuyên trách trong các nhà trường về: tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc thiểu số, văn hoá dân tộc, lồng ghép, tích hợp trong các môn học về giáo dục môi trường, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, tâm lí học đường, ATGT, giáo dục quốc phòng...

Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động học sinh dân tộc đến trường, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng dân tộc và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

9. Phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện tốt việc lựa chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở phổ thông; nâng cao chất lượng trường THCS Nguyễn Trãi và các trường trung tâm thành phố. Quan tâm ưu tiên đầu tư để phát triển giáo dục ở các xã.

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG BẬC HỌC

1. Giáo dục mầm non.

1.1. Nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”. Quan tâm trẻ khuyết tật hoà nhập; tổ chức bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng.

Duy trì bền vững kết quả, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo chuẩn quy định. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non và đảm bảo 100% trẻ được học 2 buổi/ngày và  tổ chức cho trẻ ăn tại trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để ngộ độc, tai nạn xảy ra; tăng cường thực hiện chương trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với giáo dục mầm non ngoài công lập.

Tổ chức Hội thi "Bé khoẻ - Bé thông minh" cấp thành phố (dự kiến tháng 3/2018); Hội thi "Bé khoẻ - Bé thông minh"; “ Bé với làn điệu dân ca”; Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMNcấp trường và cụm trường.

 

 1.2. Chỉ tiêu phấn đấu đạt kết quả đánh giá trẻ cuối năm:

 

Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt từ 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên với trẻ ở các độ tuổi khác nhau.

Phấn đấu kết quả đánh giá trẻ theo 5 lĩnh vực phát triển cuối năm: Tổng số trẻ được đánh giá đạt 100%, cụ thể từng lĩnh vực như sau: Phát triển nhận thức 95,5%; Phát triển thể chất đạt 95%; phát triển ngôn ngữ đạt 94%; phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội đạt 95%; phát triển thẩm mỹ đạt 97,5%.

Căn cứ chỉ tiêu của toàn ngành năm học 2017-2018 và kết quả đạt được năm học 2016- 2017, từng trường có biện pháp, giải pháp phấn đấu vượt hoặc bằng so với kết quả năm học 2016 -2017 của nhà trường và chỉ tiêu năm học 2017 -2018.

2. Giáo dục tiểu học.

2.1. Nhiệm vụ:

Tiếp tục rút kinh nghiệm 01 năm thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

Chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn nghiên cứu, lựa chọn một số thành tố tích cực, phù hợp của mô hình trường học mới VNEN để bổ sung, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học giáo dục trong chương trình đại trà, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

Triển khai các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như các mô hình: Nông trại trường em”, Lớp học linh hoạt”, Trường học gắn với hoạt động lao động sản xuất”, Mô hình xã hội hoá giáo dục, dạy kĩ năng bơi cho học sinh”... Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, Tin học; lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong một số môn học; các trường học điều chỉnh nội dung dạy học (chương trình hiện hành) theo định hướng phát triển năng lực học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng và phù hợp với điều kiện của từng trường.

Tiếp tục tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; 100% các trường lớp dạy học 2 buổi trên ngày.

2.2. Chỉ tiêu phấn đấu về chất lượng giáo dục:

Các đơn vị nhà trường chủ động căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và thực tiễn địa phương để đề ra chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện, đảm bảo thực chất, tránh bệnh thành tích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Giáo dục THCS.

3.1. Nhiệm vụ:

Thực hiện linh hoạt chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động trên lớp đảm bảo nội dung kiến thức; đồng thời giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh học tại nhà; có kế hoạch ôn tập bồi dưỡng hợp lý tại trường; chấn chỉnh, kiểm tra, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định từ đội ngũ giáo viên. Chỉ đạo thực hiện giảng dạy lịch sử địa phương trong các nhà trường.

Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, duy trì thường xuyên về tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động, khuyến khích tổ chức lao động vệ sinh môi trường tại tổ, bản, tiểu khu góp phần thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ. Tổ chức cam kết trường không có học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông và không có bạo lực học đường. Chỉ đạo xây dựng tủ sách trong trường học, tuyên truyền văn hoá đọc, tổ chức tốt “Ngày đọc sách trong các trường phổ thông”.

Tổ chức các kỳ thi, hội thi cho giáo viên và học sinh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và kế hoạch năm học của ngành GD&ĐT thành phố.

3.2. Phấn đấu đạt kết quả chất lượng cuối năm

- Đánh giá chất lượng học sinh phấn đấu đạt theo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia trở lên. Các trường THCS căn cứ kết quả đạt được năm học 2016-2017 và điều kiện, khả năng thực tế của nhà trường, địa phương; khắc phục những khó khăn, hạn chế, đề ra các biện pháp phấn đấu kết quả xếp loại Tốt, Giỏi, Khá 2 mặt giáo dục cao hơn năm học 2016-2017.

- Dự kiến tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS 100%; lên lớp cấp THCS đạt: 99% trở lên; hiệu quả đào tạo đạt: 97% trở lên.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính

Phòng Giáo dục và các đơn vị trường học trực thuộc thường xuyên rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành và các văn bản liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thây thế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với thực tiễn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục; kiên quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không phù hợp, trước mắt, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND thành phố về việc lập danh mục thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, thực hiện triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công vụ tại các trường học trên địa bàn thành phố; duy trì và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành qua Website và phần mềm.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phối hợp xử lý công việc. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý

Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục; nâng cao trách nhiệm của nười đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại CBQL trường học theo chuẩn; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệm vụ quản lý, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong diện quy hoạch cán bộ quản lý trường học. Thực hiện nghiêm túc việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học theo quy định, phấn đấu để có được đội ngũ CBQL các trường học có tầm, có năng lực, trách nhiệm, tận tâm, sáng tạo, thực chất, hiệu quả; quan tâm phát triển cán bộ trẻ, cán bộ có tài năng, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra giáo dục; nâng cao hiệu quả kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục; tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra và kiểm tra dạy thêm, học thêm, việc thu chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh. Xử lý nghiêm các sai phạm và công bố công khai kết quả sau thanh tra, kiểm tra.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ GD&ĐT và tỉnh phát động; hưởng ứng chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" bằng các hoạt động thường xuyên, thực chất, hiệu quả; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; phát động hưởng ứng quyên góp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, các đơn vị bị thiệt hại do thiện tai, mưa lũ; cá nhân, tập thể giúp đỡ học sinh nghèo ổn định đời sống để học tập. Các đơn vị trường học thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương, vượt khó vươn lên thực hiện tốt đổi mới giáo dục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL các trường công lập nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tăng cường nguồn lực cho giáo dục

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT. Lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; quan tâm xoá phòng học tạm, phòng học nhờ, xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động nguồn nhân lực cho phát triển GD&ĐT. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển trường, lớp ngoài công lập; tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, phát triển giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh.

Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với cán bộ, giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh xã hội hoá để tổ chức nấu ăn cho học sinh mầm non, học sinh tiểu học tại trường gắn với quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng

Tổ chức tốt các kỳ thi cấp thành phố, tham gia có hiệu quả các kỳ thi do Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo thí và kiểm định chất lượng, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người học.

Chỉ đạo 100% các cơ sở giáo dục tự tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục, gắn công tác kiểm định chất lượng giáo dục với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tập huấn về tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn.

5. Công tác thông tin, truyền thông

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục; các chủ trương, giải pháp trong quản lí và đổi mới giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong ngành Giáo dục và tạo sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT; rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc theo tinh thần “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sang tạo”.

Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục với sự tham gia của các cơ sở giáo dục, của thầy giáo, cô giáo, CBQL giáo dục các nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong cung cấp thông tin người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để khích lệ thầy giáo, cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2016-2017; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2017-2018. Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố nắm và lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các đơn vị trường học thuộc thành phố chủ động, tích cực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Yêu cầu các đơn vị trường học căn cứ vào kế hoạch của Ngành, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các bậc học, cấp học và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đối với từng nội dung phải rõ chỉ tiêu, nội dung đổi mới, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; rõ tập thể, cá nhân chủ trì, chịu trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Chủ động, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm học./.

   Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND thành phố (Báo cáo);

- UBND các xã, phường (Phối hợp);

- Ban lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các tổ chuyên môn phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị trường học;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, TH.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online