Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập

(6-10-2017)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1998/UBND-NV

Về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập

TP. Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2017

                 

          Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập

 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc duyệt danh mục và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Sơn La.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ danh mục và khung năng lực vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 và các quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc (đối với các cơ sở giáo dục) để hoàn thiện đề án vị trí việc làm của đơn vị như sau:

1. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm

- Phụ lục số 1. Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ:

Chỉ thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện. Không thống kê những công việc có tính thời vụ, đột xuất hoặc công việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phụ lục số 2. Phân nhóm công việc: Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp để phân nhóm công việc gm:

+ Các nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành;

+ Các nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp;

+ Các nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

- Phụ lục số 3. Các yếu tố ảnh hưởng: Đánh giá theo mức độ ảnh hưởng.

- Phụ lục số 4. Thống kê thực trạng đội ngũ viên chức và hợp đồng lao động hiện có trong đơn vị sự nghiệp công lập tính đến thời điểm 01/10/2017;

- Phụ lục số 5. Danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện theo Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập hoặc Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập khác thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

- Phụ lục số 6. Bản mô tả công việc của vị trí việc làm;

- Phụ lục số 7. Khung năng lực của vị trí việc làm: Thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

- Phụ lục số 8. Đề án vị trí việc làm (có mẫu kèm theo);

2. Hồ sơ đề án vị trí việc làm (01 bộ) gồm:

- Tờ trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt;

- Các mẫu biểu từ phụ lục 1 đến phụ lục 8 (Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản sao Quyết định thành lập (nếu có);

- Quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị.

3. Thời hạn gửi hồ sơ Đề án

3.1. Hồ sơ Đề án các đơn vị thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nộp về UBND thành phố phê duyệt (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) chậm nhất là ngày 16/10/2017, để tổng hợp và phối hợp với phòng Nội vụ thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: binhtqsonla@gmail.com

3.2. Hồ sơ Đề án các đơn vị sự nghiệp khác nộp về UBND thành phố phê duyệt (qua phòng Nội vụ) chậm nhất là ngày 16/10/2017, để tổng hợp thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ  email: noivu.tpsl@gmail.com.

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND TP;

- Lưu: VT, CCVC, Phu(15b).

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Điệp

 

Tải tài liệu tại đây

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online