Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động năm học 2017-2018

(3-10-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG  HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 290 /GD&ĐT

TP. Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2017

V/v phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động

năm học 2017-2018

 

 

                             

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trực thuộc

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Thực hiện Công văn số 1922/UBND-NV ngày 26/9/2017 của UBND thành phố Sơn La về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường MN, TH, THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhà trường chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị CBCCVC; Hội nghị Người lao động năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Công văn số 1922/UBND-NV ngày 26/9/2017 của UBND thành phố Sơn La về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động yêu cầu:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế làm việc ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 943/HD-SNV ngày 26/8/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về triển khai việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND thành phố về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Sơn La; Công văn số 1881/UBND-NV ngày 16/11/2016 của UBND thành phố về việc hướng dẫn triển khai việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị cần bám sát: (1) Nhiệm vụ năm học 2017-2018 của từng cấp học, bậc học do Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT thành phố ban hành; (2) Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương và kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, từ đó xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và của Ngành. Trong đó, từng nội dung, lĩnh vực yêu cầu ngắn gọn, rõ chỉ tiêu cần đạt; nhiệm vụ phải thực hiện; biện pháp, giải pháp triển khai; thời gian thực hiện/hoàn thành; cá nhân chủ trì triển khai thực hiện để trình, xin ý kiến tham gia và quyết định của Hội nghị.

3. Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

3.1. Nguyên tắc tổ chức Hội nghị

- Hội nghị CBCCVC (sau đây gọi tắt là Hội nghị) là hình thức dân chủ trực tiếp để CBCCVC tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

- Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hội nghị toàn thể CBCCVC được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 CBCCVC (bao gồm cả đại biểu là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ "về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp) có mặt dự Hội nghị.

- Nghị quyết, Quyết định của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự Hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.

3.2. Thành phần tham dự Hội nghị: Toàn thể CBCCVC, Người lao động của nhà trường tham dự Hội nghị. 

3.3. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị

a) Họp trù bị      

- Hiệu trưởng nhà trường triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung Hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị; dự kiến số lượng đại biểu triệu tập dự Hội nghị; thành phần tham dự gồm toàn thể CBCCVC, Người lao động của nhà trường.

- Hiệu trưởng chuẩn bị dự thảo các văn bản, báo cáo sau:

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị;

+ Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học;

+ Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

+ Nghị quyết Hội nghị.

- Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị văn bản, báo cáo sau:

+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017;

+ Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua năm học 2017-2018;

+ Dự thảo bản giao ước thi đua năm học 2017-2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018;

+ Dự kiến nhân sự bầu hoặc bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật (nếu có);

+ Dự thảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

- Ngoài các văn bản, báo cáo nêu trên, Hiệu trưởng thống nhất với BCH Công đoàn cơ sở quyết định các nội dung công khai tại Hội nghị hoặc những nội dung lấy ý kiến CBCCVC tại Hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị

- Nội dung lấy ý kiến: Dự thảo các văn bản, báo cáo nêu tại mục 3.3a.

- Thành phần lấy ý kiến là đại diện của cấp tổ chức Hội nghị, gồm: Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn cơ sở, Ban chi ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công hoặc cán bộ phụ trách nữ công.

- Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo các văn bản, báo cáo để lấy ý kiến tại Hội nghị; quyết định triệu tập Hội nghị.

3.4. Tổ chức Hội nghị

a) Đoàn chủ tịch và thư ký Hội nghị

- Đoàn chủ tịch gồm Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở. Tùy theo tính chất, yêu cầu cần thiết mà Đoàn chủ tịch có Bí thư chi bộ hoặc đại diện của CBCCVC đơn vị.

Trường hợp Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch công đoàn cơ sở đang trong thời gian thi hành kỷ luật hình thức từ khiển trách trở lên, Ban Giám hiệu hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cử đại diện tham gia Đoàn chủ tịch.

- Thư ký hội nghị do Đoàn chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đoàn chủ tịch.

b) Nội dung Hội nghị

- Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày các văn bản, báo cáo tại mục 3.3a công văn này sau khi đã thống nhất và tiếp thu ý kiến của cán bộ chủ chốt (đối với 1 số văn bản dự thảo sau khi đã lấy và tiếp thu ý kiến của cán bộ chủ chốt có thể gửi xin ý kiến CBCCVC, Người lao động của nhà trường dự Hội nghị, nếu đại biểu dự Hội nghị biểu quyết nhất trí).

- Cán bộ, công chức, viên chức dự Hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBCCVC đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong đơn vị.

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và chương trình công tác năm tiếp theo.

- Bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (nếu có).

- Trình và biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có).

- Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác; phát động phong trào thi đua.

- Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Công đoàn cơ sở nhà trường.

- Thông qua nghị quyết Hội nghị (biểu quyết).

c) Kinh phí tổ chức Hội nghị được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

4. Tổ chức Hội nghị người lao động:

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

5. Thời gian tổ chức Hội nghị: 1/2 ngày (Có lịch chi tiết kèm theo)

6. Thành phần tham dự Hội nghị

- Thành phần triệu tập: Toàn thể Công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của đơn vị.

- Thành phần mời: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố; Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND xã, phường; Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường; Lãnh đạo, viên chức chuyên môn phòng GD&ĐT thành phố.

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt nội dung, văn bản và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra (Photo tài liệu gửi Liên đoàn Lao động thành phố, các thành viên trong đoàn công tác của phòng GD&ĐT và lãnh đạo địa phương trước ngày tổ chức Hội nghị ít nhất 02 ngày).

Đề nghị Công đoàn cơ sở các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ; tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo bảng phụ lục đính kèm Công văn này và gửi (bản cứng) về Phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 28/10/2017 để tổng hợp và báo cáo Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La.

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu các đơn vị trường MN, TH, THCS trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực UBND thành phố (B/c);

- LĐLĐ thành phố (để p/h chỉ đạo);

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Các tổ CM, tổng hợp, kế toán phòng GD&ĐT;

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đào Văn Quang

 

Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online