Tìm kiếm
Thông tin mới
Thống kê nhanh về học sinh dân tộc các trường Tiểu học 2017-2018

(28-9-2017)

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 287 /GD&ĐT

V/v thống kê nhanh học sinh dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Tp.Sơn La, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

Kính gửi: BGH các đơn vị trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện yêu cầu của Sở GD&ĐT Sơn La, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường Tiểu học thực hiện một số nội dung sau:

1. Thống kê nhanh số học sinh dân tộc (Trừ học sinh người Kinh) thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị theo các biểu mẫu kèm theo.

2. Gửi biểu mẫu về bộ phận Tiểu học chậm nhất trong ngày 03/10/2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu BGH các trường Tiểu học  triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT (BC);

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

Tải biểu mẫu tại đây
  

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online