Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài học của giáo viên năm học 2017-2018

(28-9-2017)

 

    UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                

                   Số: 158 /GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    TP. Sơn La, ngày 28  tháng 9  năm 2017

      V/v hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài học của giáo viên năm học 2017-2018

 

 

 

Kính gửi: Các trường THCS trên địa bàn thành phố Sơn La.

         

Thực hiện Công văn số 1447/SGD&ĐT-GDTrH  ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá xếp, loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch bài giảng  năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai tới các trường THCS trong thành phố những nội dung sau:

1. Tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

2. Nghiên cứu và thực hiện nhiêm túc các hướng dẫn về đánh giá, xếp loại giờ dạy, các tiêu chí, cách thức chấm điểm từng nội dung, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài học… (Công văn 1447/SGD&ĐT-GDTrH  ngày 21/9/2017 được gửi kèm theo).

3. Các trường THCS trên địa bàn thành phố căn cứ hướng dẫn này để đánh giá, xếp loại giờ dạy từ năm học 2017-2018, đồng thời tổ chức nghiên cứu kỹ và phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung trong hướng dẫn này tới toàn thể giáo viên trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giải quyết./.

 

  Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban LĐ PGD&ĐT;

- CM THCS;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT (8b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lò Văn Hưng

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online