Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018

(28-9-2017)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 150 /KH-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            TP. Sơn La, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học

Năm học 2017-2018

 

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Quyết định số 1921/QĐ-UBND  ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La, Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018, Hướng dẫn số 1376/HD-GDTH ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường nề nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

2.  Tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục tiểu học phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, tránh tình trạng sau quy hoạch không đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

4. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

5. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

6. Tăng về số lượng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, bán trú; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Từ năm học 2017-2018, các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố tạm dừng triển khai mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN), chuyển sang chương trình đại trà (hiện hành). BGH các đơn vị trường học chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của đơn vị. Các trường nghiên cứu, lựa chọn một số thành tố tích cực, phù hợp của mô hình trường học mới VNEN để bổ sung, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học giáo dục trong chương trình đại trà, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

BGH các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình dạy học theo chương trình đại trà. Trong đó, sớm triển khai việc rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu số lượng, chủng loại sách giáo khoa, sách giáo viên cần bổ sung và có phương án bổ sung kịp thời, đầy đủ để phục vụ công tác soạn, giảng của giáo viên.

Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, phân công giáo viên đảm bảo dạy và học, không gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh phục vụ năm học 2017-2018.

Đối với mô hình dạy tiếng Việt lớp 1 CNGD: Qua hiệu quả thực tế giảng dạy chương trình, phòng GD&ĐT thành phố đề nghị BGH các trường đang triển khai mô hình tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình này.

Tiếp tục chủ động nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy và học. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo.

Căn cứ vào chương trình giáo dục hiện hành, các đơn vị trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Từ năm học 2017-2018, các trường tiểu học xây dựng Kế hoạch chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tình hình thực tế của trường, gồm có:

- Kế hoạch chuyên môn Nhà trường theo Mẫu số 01; Kế hoạch Tổ chuyên môn theo Mẫu 02 kèm theo.

- Phân phối chương trình (PPCT): Căn cứ vào Phân phối chương trình hiện hành, các trường học tổ chức cho giáo viên xây dựng lại PPCT, điều chỉnh nội dung dạy học (chương trình hiện hành) theo định hướng phát triển năng lực học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức - kĩ năng và phù hợp với điều kiện của từng trường, vùng miền (điều chỉnh bài dài, bài ngắn, bài dạy học trải nghiệm trong năm học tối thiểu 5% trên môn).

- Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh tiểu học thực hiện theo Công văn số 54/NXB-KD-PTTT ngày 01/6/2017 của của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Công văn số 986/NXBGDVN ngày 26/7/2017 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong học kỳ I các chuyên gia của ĐHSP Hà Nội tổ chức tập huấn theo tài liệu trên. Từ học kỳ II, chính thức triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trên các môn học.

- Thời gian hoàn thành PPCT trước khi kết thúc học kì I và triển khai thực hiện từ học kì II.

 Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công (Kĩ thuật), phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

Thực hiện nghiêm túc PPCT đã xây dựng; chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình, việc chạy trường, chạy lớp (nếu có).

Tinh giảm, lựa chọn, chắt lọc một số cuộc thi có hiệu quả cao dành cho giáo viên và học sinh theo công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 theo tinh thần tự nguyện; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí. (Chi tiết có hướng dẫn sau khi có văn bản của cấp trên)

Tổ chức 1-2 "Tuần làm quen" trước khai giảng năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học và vui thích khi được đi học.

Tùy điều kiện từng trường, có thể tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5 trang trọng, tiết kiệm, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

Trên cơ sở đánh giá một năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về việc kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, các trường tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.

Các trường học tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về xây dựng ma trận đề kiểm tra, ra đề và hướng dẫn chấm, đánh giá học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức - kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh từng trường, vùng miền. Hướng dẫn giáo viên hiểu và thực hiện đúng việc khen thưởng học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Phối hợp với các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh để thực hiện kiểm tra, bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”;

3. Triển khai dạy và học tiếng Anh

Tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học; Kế hoạch dạy học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Công văn số 570/SGDĐT-GDPT ngày 15/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai dạy học tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 02 kĩ năng nghe và nói. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá,... Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học).

Duy trì 14 trường thực hiện dạy học tiếng Anh theo Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học hệ 10 năm. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường có thể bố trí đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần. Khuyến khích các trường có đủ điều kiện cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh; tăng cường tiếng Anh trên 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5.

Các trường còn lại căn cứ vào năng lực giáo viên và điều kiện thực tế của nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh theo Chương trình thí điểm hệ 10 năm hoặc chương trình tự chọn 2 tiết/tuần trở lên.

Tổ chức thí điểm dạy học giải Toán bằng tiếng Anh từ khối lớp 3 theo mô hình Câu lạc bộ tại trường TH Chiềng Lề, TH Tô Hiệu, TH Quyết Thắng, TH Trần Quốc Toản, TH Quyết Tâm, TH Chiềng Sinh và TH Ngọc Linh. Quy mô, khối, lớp do các trường tự quyết định theo năng lực thực tế của đơn vị. Khuyến khích các trường tiểu học khác có điều kiện chủ động triển khai thực hiện.

Củng cố và phát triển mô hình Câu lạc bộ Toán tuổi thơ các trường. Khuyến khích các trường tổ chức giao lưu các câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp trường.

Tài liệu dạy học: Sách Toán song ngữ Việt Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tài liệu tham khảo: Sách Toán cho học sinh Tiểu học lớp 3, 4, 5 (Tiếng Anh) do trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) biên soạn.

Thí điểm mô hình liên kết với các Trung tâm Anh ngữ tăng cường tiếng Anh cho học sinh với chương trình, giáo viên người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa tại một số trường trọng điểm gắn với quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả.

Khuyến khích các trường tổ chức các Câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu kể chuyện (Hoặc thuyết trình) bằng tiếng Anh cấp trường. Tổ chức kể chuyện (Hoặc thuyết trình) bằng tiếng Anh cấp thành phố dự kiến tháng 3/2018.

4. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học

Triển khai thực hiện Công văn số 3031/BGDĐT ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách học tin học cấp tiểu học từ năm học 2017-2018. Triển khai 100% trường tiểu học tổ chức dạy học môn Tin học theo chương trình mới. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

Các trường tiểu học có kế hoạch triển khai đưa bộ sách “Hướng dẫn học Tin học" lớp 3, lớp 4, lớp 5 vào tổ chức dạy học môn Tin học cấp tiểu học thay thế cho tài liệu hiện không còn đáp ứng được yêu cầu.

5. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

5.1. Đối với trẻ em khuyết tật

Thực hin các giải pháp tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy đối với trẻ em khuyết tật; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho học sinh theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. 

5.2. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Căn cứ vào thực tế các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT;  chương trình tập trung vào các môn Tiếng Việt, Toán nhằm rèn kĩ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh.

Giao trường TH Trần Quốc Toản tiếp tục tạo điều kiện cho các em học sinh thuộc Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh được học hòa nhập.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 162/KH-SGDĐT ngày 07/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua năm 2017, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên đăng kí tham gia đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

5.3. Đối với học sinh dân tộc thiểu số

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Cụ thể hóa các nội dung và đang dạng các hình thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi lớp; chủ động điều chỉnh nội dung, thời lượng dạy học tiếng Việt phù hợp với thực tiễn địa phương; xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh qua các hoạt động dạy học tiếng Việt trong các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”...

Các trường chủ động tổ chức Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc tại đơn vị trong tháng 5/2018. Khuyến khích các cụm sinh hoạt chuyên môn tổ chức Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc theo cụm trường.

Việc tổ chức dạy học lớp ghép tại các địa bàn không thể mở lớp đơn thực hiện theo Công văn số 9548/BGDĐT-GDTH ngày 13/10/2008 về việc Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép.

6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Các trường cần chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ; thực hiện có nề nếp việc tập thể dục giữa giờ. Thí điểm triển khai một số điệu nhảy dân vũ tập thể phù hợp với học sinh tiểu học.

Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

7. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày, bán trú

Các trường tiếp tục duy trì học 2 buổi/ngày. Đảm bảo dạy không quá 7 tiết/ngày. Thời gian giữa kết thúc học buổi sáng với sinh hoạt bán trú trưa, giữa kết thúc học buổi chiều đến khi phụ huynh đón học sinh, các trường tổ chức cho học sinh đọc sách, hoạt động tập thể, tự làm bài tập tại lớp, văn nghệ,…

Tiếp tục tham mưu cho UBND các xã, phường để chuẩn bị CSVC, tăng số trường, số học sinh bán trú. Vận dụng linh hoạt các hình thức bán trú, tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho học sinh.

Tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng các bếp ăn bán trú. Đảm bảo vệ sinh ATTP, thực phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc, xuất xứ, được các cơ quan chức năng kiểm định. Đội ngũ nhân viên đảm bảo các điều kiện, yêu cầu theo quy định.

8. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh

Khuyến khích các đơn vị tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh: giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh tiểu học; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Đổi mới phương pháp dạy học

1.1. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo mô hình trường học mới

Từ năm học 2017-2018, 100% các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố tạm dừng triển khai chương trình Trường học mới VNEN. Tuy nhiên, các trường cần tập trung lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình này để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

1.2. Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các trường tiểu học. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại cụm trường.

1.3. Tiếp tục triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới

Thực hiện theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.

Tiếp tục mở các lớp tập huấn trong năm học cho giáo viên theo “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học”; chủ động kiểm tra, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với các giáo viên, các nhà trường gặp khó khăn; tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, liên cấp để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Năm học 2017-2018, các trường chỉ đạo giáo viên Mĩ thuật dạy theo phương pháp mới ít nhất 01 chủ đề/khối lớp được phân công giảng. Khuyến khích các trường thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các khối lớp.

1.4. Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục

Tiếp tục duy trì và thực hiện chương trình Tiếng Việt lớp 1 CNGD tại 8 đơn vị trường học, sử dụng tài liệu Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục mới (đã được Bộ GDT thẩm định) cần lưu ý những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong tài liệu để dạy - học đạt kết quả tốt.

 

2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các
hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Mỗi trường lựa chọn tối thiểu một mô hình học tập gắn với địa phương.

Ví dụ: mô hình “Nông trại trường em”, “Lớp học linh hoạt”, “Dạy Tập làm văn theo mô hình trải nghiệm”; Mô hình “Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ dưới hình thức sân khấu hóa, trải nghiệm sáng tạo”, “Đổi mới công tác quản lí chỉ đạo dạy và học thông qua chương trình “Nối vòng tay yêu thương”; "Mô hình trường học gắn với cây bưởi, cây chè, cây nhãn”; Mô hình “Nhà trường gắn liền với hoạt động lao động và sản xuất”;  “Mô hình xã hội hóa giáo dục, dạy kĩ năng bơi cho học sinh tiểu học”, ....; Đăng ký, triển khai thực hiện và báo cáo mô hình lựa chọn về phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 15/10/2017.

Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh trong một số môn học từ năm học 2017-2018 theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở; Công văn số 1216/SGDĐT-GDQP ngày 07/8/2017 của Sở GDĐT về việc dạy học GDQP-AN trong trường tiểu học, THCS từ năm học 2017-2018; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống, các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông,… Việc tích hợp, lồng ghép cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các trường thực hiện tốt việc luân chuyển sách, báo từ thư viện đến các lớp học và giữa các lớp học làm tăng hiệu quả khai thác, sử dụng sách, báo.

III. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Các trường tham mưu xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW.

2. Các đơn vị trên cơ sở các quy định đánh giá theo chuẩn cần cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá (gắn với năng lực thực tế của đội ngũ, hiệu quả thực hiện công việc được giao, cam kết đầu năm) thống nhất trong tập thể để làm căn cứ đánh giá cán bộ quản lí, giáo viên hàng năm. Việc đánh giá phải thực chất, dân chủ và công bằng. Trên cơ sở đánh giá giáo viên, các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

3. Tiếp tục khảo sát năng lực giáo viên và CBQL các đơn vị trường học. Kết quả khảo sát là một trong những minh chứng để đội ngũ nhà giáo xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng; là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại công tác bồi dưỡng của giáo viên.

4.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học và năng lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của địa phương.

5. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Ban Giám hiệu trường tiểu học ngoài việc dự SHCM theo tổ sinh hoạt, tối thiểu trong năm học dự 4 buổi SHCM ở các tổ khác. Nắm bắt chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước:

- Học kì I, các giáo viên nộp sản phẩm PPCT lên “Trường học kết nối” khi hệ thống mở.

- Học kì II, nộp sản phẩm Kế hoạch chuyên môn Nhà trường và Tổ chuyên môn lên “Trường học kết nối” khi hệ thống mở.

6. Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên

Cá nhân cán bộ quản lí, giáo viên xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch trình BGH phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch của cá nhân BGH tổng hợp xây dựng và ban hành kế hoạch chung của nhà trường ngày từ đầu năm học để tổ chức triển khai thực hiện trong năm học.

Việc tổ chức cho giáo viên lựa chọn các mô đun tự học, tự bồi dưỡng phải gắn với nhiệm vụ được giao của giáo viên, gắn với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; gắn với nội dung giáo viên còn đang yếu cần được tự bồi dưỡng thường xuyên.

Ban Giám hiệu các trường học phải có biện pháp kiểm tra, đánh giá việc tự bồi dưỡng của giáo viên bằng việc làm cụ thể, qua việc áp dụng nội dung bồi dưỡng vào công việc thực tế, tổ chức kiểm tra trắc nghiệm khách quan theo nội dung đăng kí bồi dưỡng. Tránh hiện tượng chỉ kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng của giáo viên qua hồ sơ và bài thu hoạch.

7. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo đề nghị từ CBQL, GV các đơn vị trường tiểu học (Đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn tiểu học trước ngày 20/11/2017).

8. Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học thành phố Sơn La (dự kiến trong học kỳ I).

IV. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND thành phố và phòng GD&ĐT thành phố.

Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai theo quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng các hệ thống thông tin quản lí, thống kê, báo cáo theo quy định của BGD&ĐT.

Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh,...

BGH các trường thực hiện chế độ dạy học theo quy định. Từ năm học 2017-2018, mỗi cán bộ quản lí cấp trường, cấp tổ đăng kí tối thiểu một nội dung đổi mới gửi về phòng GD&ĐT để tổng hợp, theo dõi, khi kết thúc năm học tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến. Mỗi kì học CBQL đăng ký dạy tối thiểu 1 tiết học cho giáo viên trong trường dự để học tập kinh nghiệm.

Triển khai hệ thống quản lí văn bản điều hành I-Office của VNPT liên thông để tăng cường quản lí công tác điều hành của các nhà trường.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí sổ điểm, học bạ, tăng cường kết nối giữa cha mẹ học sinh với giáo viên.

V. RÀ SOÁT, QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO, THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp

Tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh chung tay trong việc tổ chức rà soát, sắp xếp lại trường lớp để phù hợp hơn với thực tế; tập trung bố trí học sinh các điểm trường lẻ, tạo mọi điều kiện để học sinh được học tại điểm trường trung tâm.

Huy động 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

2. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

2.1. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí (hợp pháp) để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, vườn trường,… chuẩn bị tốt cho đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và các trường có học sinh bán trú.

Khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật được đầu tư. Có kế hoạch bảo vệ, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trường học. Tăng cường và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2.2. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 và Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích các nhà trường tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

2.3. Thiết bị dạy học

Các đơn vị thực hiện rà soát các trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch sửa chữa và mua bổ sung (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009). Quá trình tổ chức mua sắm phải đảm bảo các quy trình theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.

Chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác quản lí và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có; tích cực phát động phong trào tự làm, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.

2.4. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014. Các trường tiểu học không được quy định thêm các loại hồ sơ ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong việc quản lí hồ sơ giáo viên cần quan tâm nội dung và hiệu quả công việc, không coi trọng hình thức, số lượng hồ sơ. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. DUY TRÌ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC; XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Các trường tiểu học tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của xã, phường; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ cập tại địa phương. Nội dung triển khai, quy trình kiểm tra công nhận thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học theo các mức độ; triển khai cập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lí, phấn đấu, duy trì 100% các đơn vị đạt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tăng tỉ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, mức độ 3; tổ chức rà soát, công nhận hằng năm theo quy định.

Rà soát, phối hợp với Hội Phụ nữ xã, phường quản lý, chủ động mở các lớp xóa mù chữ cho đối tượng còn mù chữ, tập trung đối tượng phụ nữ, trẻ em gái, đảm bảo chế độ hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn Quốc gia

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT, các trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt tiêu chuẩn mức độ II theo kế hoạch của UBND thành phố. Trường TH Ngọc Linh, TH Chiềng Sinh, TH Tô Hiệu tiếp tục củng cố, rà soát các tiêu chuẩn để phấn đấu nâng mức độ lên trường chuẩn Quốc gia mức độ II trong thời gian tới.

 Đối với 03 trường chưa đạt chuẩn (TH Lê Văn Tám, TH Kim Đồng và TH Chu Văn Thịnh) cần xây dựng kế hoạch, tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ, … hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, tiến tới công nhận đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch của thành phố.

Bộ hồ sơ minh chứng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo Phụ lục số 02 “Danh mục tối thiểu Hồ sơ minh chứng trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học” theo kèm theo công văn này.

3. Công tác kiểm định chất lượng

Các trường tiến hành tự đánh giá đảm bảo quy trình, các bước đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cập nhật thông tin kiểm định vào phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục EQS. Sau khi tự đánh giá nếu đạt được một trong các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT thì cần hoàn thiện quy trình tự đánh giá, thực hiện các bước tiếp theo để đề nghị đánh giá ngoài. Những trường chưa đạt được một trong các cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT cần thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng theo kế hoạch của nhà trường đã xây dựng ở từng chỉ số và tiêu chí của các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường TH Chiềng Cọ, TH Hua La và TH Trần Quốc Toản, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, rà soát, sắp xếp các minh chứng để đề nghị Sở GD&ĐT Sơn La đánh giá ngoài vào học kì I năm học 2017-2018.

VII. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 Kiểm tra hoạt động giáo dục tại 04 đơn vị: TH Chiềng Lề và TH Chu Văn Thịnh (học kì I); TH Lò Văn Giá và TH Quyết Thắng (học kì II).

Kiểm tra chuyên đề một số đơn vị trường học: Kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng; việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; thực hiện quy chế chuyên môn và giờ dạy của giáo viên một số đơn vị trường học. Kiểm tra công tác quản lí dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy thêm, học thêm; Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Sơn La.

Kiểm tra việc triển khai Đề án tiếng Anh trong giáo dục phổ thông; việc đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh tiểu học; việc quản lí, sử dụng thiết bị dạy học; việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, CBQL; việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

 VIII. THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Ban giám hiệu các trường tiểu học tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đăng kí kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vị trí việc làm của bản thân. Kết thúc kì học, năm học tổ chức sơ kết, tổng kết nêu gương điển hình tiên tiến.

3. Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về Bác trong hoạt động giáo dục NGLL, hoạt động tập thể bằng nhiều hình thức phù hợp với học sinh.

4. Triển khai thực hiện Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

- Từ năm học học 2017-2018, tối thiểu mỗi năm 6% trên môn tổ chức dạy học sử dụng PPDH tích cực (các PPDH hiện đại và truyền thống), thiết bị dạy học, phương tiện dạy học. 

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

5. Thực hiện tốt các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Mỗi thầy giáo, cô giáo tự thiết kế và làm đồ dùng dạy học (tối thiểu 1 sản phẩm/năm học); nhận đỡ đầu tối thiểu 02 học sinh, giúp học sinh tiến bộ trong học tập và rèn luyện ngoài việc trách nhiệm chung với học sinh cả lớp.

IX. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ năm học 2017-2018, các trường học tối thiểu mỗi quý có 02 tin hoặc bài viết về các hoạt động của đơn vị đăng trên trang web của phòng, Sở GD&ĐT (tin và bài gửi về Phòng GD&ĐT thành phố duyệt).

3. Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

X. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

1. Một số chỉ tiêu chung

100% đơn vị xã, phường duy trì và đạt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên.

Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thành phố phấn đấu đạt chuẩn phổ cập dục tiểu học tuổi mức độ 2 trở lên.

Duy trì và nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với 11 trường tiểu học. Duy trì trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với TH Chiềng Lề và TH Quyết Thắng.

Phấn đấu 03 đơn vị được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài).

100% trường tiểu học tích cực thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". "Xây dựng trường học đáp ứng 3 mục tiêu Trung tâm giáo dục - Trung tâm văn hóa - Trung tâm sinh hoạt cộng đồng"

2. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục

Phòng GD&ĐT thành phố giao cho BGH các trường tiểu học chủ động căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và thực tiễn địa phương để đề ra chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện, đảm bảo thực chất, tránh bệnh thành tích. Các chỉ tiêu phấn đấu được thống nhất trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.

3. Chỉ tiêu về chất lượng đội ngũ

Phòng GD&ĐT thành phố giao cho BGH các trường tiểu học chủ động căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2016-2017 để làm căn cứ đề ra chỉ tiêu phấn đấu và biện pháp thực hiện, đảm bảo thực chất, tránh bệnh thành tích. Các chỉ tiêu phấn đấu này phải được thống nhất trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.

 XI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Kết thúc kì học, năm học báo cáo sơ kết, tổng kết năm học theo các nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018; cụ thể từng nhiệm vụ theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 và số liệu tại các bảng biểu kèm theo công văn này về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận chuyên môn Tiểu học).

- Học kì I, báo cáo trước ngày 20/01/2018.

- Học kì II, báo cáo trước ngày 02/6/2018.

2. Quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các trường phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn Tiểu học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tích cực tham mưu, tổ chức hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

 

 Nơi nhận:

- Thường trực UBND thành phố (BC);

- Phòng GDTH, Sở GD&ĐT;

- UBND các xã, phường;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các đơn vị trường Tiểu học;     

- Lưu: VT, CMGDTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải một số mẫu tài liệu tại hộp thư chuyên môn

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online