Tìm kiếm
Thông tin mới
Kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ

(22-11-2013)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

Số: 104 /KH-GD&ĐT                    

       TP. Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

 KẾ HOẠCH

 

 Tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ 


 

Căn cứ Công văn số 7361/BGDĐT-KHTC ngày 09/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ;

Thực hiện Công văn số 1074/SGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ nhằm giúp công tác phổ cập chống mù chữ ở các đơn vị trường học, các xã phường thuận lợi hơn trong việc điều tra cập nhật số liệu phổ cập; Giúp cho việc khai thác, tra cứu nhanh chóng, cập nhật số liệu kịp thời phục vụ tốt cho công tác quản lý, thống kê  số liệu nhanh và chính xác.

Tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả của công tác PCGD-CMC, công tác ứng dụng CNTT, công tác quản lý trong các đơn vị trường học.

2. Yêu cầu

Các đơn vị trường học thuộc xã, phường cập nhật các số liệu PCGD-CMC theo phần mềm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành phần

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Mỗi trường học cử: 01 CBQL phụ trách công tác PCGD-XMC; 01 giáo viên làm công tác PCGD-XMC.

2. Địa điểm

Cụm số 1: Tại hội trường THCS Chiềng An gồm các trường thuộc: xã Chiềng Xôm, phường Chiềng An, Phường Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, xã Hua La.

Cụm số 2: Tại hội trường THCS Quyết Thắng gồm các trường thuộc: xã Chiềng Đen, xã Chiềng Cọ, Phường Quyết Thắng, xã Chiềng Ngần, phường Chiềng Sinh, phường Quyết Tâm.

3. Thời gian: 01 ngày

Cụm số 1: 13h30 phút ngày 30/11/2013

Cụm số 2: 7h30 phút ngày 01/12/2013

4. Thiết bị

Mỗi trường khi tham gia tập huấn mang theo 01 máy tính xách tay, 1 USB 3G để truy cập Internet, ổ cắm điện cho máy tính và ổ cắm nối từ nguồn.

Trường THCS Chiềng An, trường THCS Quyết thắng chuẩn bị phòng tập huấn cho hơn 50 CB quản lý, giáo viên tham gia,  chuẩn bị loa đài, máy chiếu để phục vụ giảng viên lên lớp.

Lưu ý: Các đồng chí nạp điện đủ để làm việc trong thời gian tập huấn tránh quá tải mạng điện của đơn vị đăng cai tập huấn.

5. Nội dung tập huấn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PCGD-CMC qua mạng Internet gồm:

- Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm trực tiếp trên mạng Internet.

- Lập danh sách đơn vị trường.

- Lập danh sách thôn xóm (tổ, bản, tiểu khu)

- Tải và điền thông tin trên phiếu điều tra.

- Nhập dữ liệu lên phần mềm.

- Hướng dẫn công tác kiểm tra, tìm kiếm, báo cáo trên phần mềm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục - chống mù chữ.

Chuẩn bị mọi điều kiện đội ngũ giảng viên, tài liệu để buổi tập huấn đạt kết quả tốt.

2. Các trường học trên địa bàn thành phố

Các nhà trường cử CBQL, giáo viên tham gia đúng thành phần, thời gian quy định..

Lập danh sách CBQL, giáo viên tham gia tập huấn nôp theo bộ phận chuyên môn của từng cấp hạn cuối cùng vào ngày 25/11/2013.

Trên đây là kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm PCGD-CMC cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố năm học 2013-2014. Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

       

Nơi nhận:

- TT UBND (BC);

- Sở GD&ĐT;

- Ban lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các trường: MN, TH, THCS;

- Lưu: VT. (65)

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Đoàn Kim Xuyến

 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online