Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn số 77/GD&ĐT về triển khai một số công việc Tổ chức cán bộ

(5-7-2012)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 77 /GD&ĐT

TP. Sơn La, ngày  21 tháng 5 năm 2012

V/v  triển khai một số công việc

thuộc công tác tổ chức cán bộ

 

 

 

Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Thực hiện quy định của Sở Nội vụ Sơn La về việc báo cáo tình hình sử dụng biên chế định kỳ và quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường thực hiện ngay một số việc sau:

1. Cấp giấy nghỉ phép năm 2012

Các đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời phải thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Lưu ý:  Theo quy định của bộ Luật Lao động, các cán bộ, giáo viên chưa đủ 12 tháng làm việc chưa được hưởng chế độ nghỉ phép năm (Các nhân viên chưa được nghỉ phép năm 2012. Giáo viên được nghỉ hè 02 tháng nhưng không được thanh toán tiền đi phép năm 2012)

Đối với các trường đã thực hiện phân cấp quản lý tài chính theo Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ, phòng GD&ĐT giao các trường xét, cấp giấy nghỉ phép và thanh toán chế độ cho CBGV theo quy định hiện hành. Các trường tham khảo mẫu giấy nghỉ phép tại Website phòng GD&ĐT thành phố.

Đối với các trường chưa phân cấp tài chính: BGH họp, xét, lập danh sách giáo viên, CBQL nghỉ phép hè 2012 theo biểu gửi kèm. Ngày 28/5/2012 các trường nộp danh sách đăng ký nghỉ phép về bộ phận Tổ chức cán bộ. Ngày 30/5/2012 các trường cử cán bộ nhận và viết giấy nghỉ phép tại bộ phận Tổ chức cán bộ phòng GD&ĐT. Ban Giám hiệu các trường chịu trách nhiệm trước ngành về danh sách đề nghị nghỉ phép của đơn vị mình quản lý.

2. Thực hiện luân chuyển giáo viên

Các trường thực hiện luân chuyển CBQL, giáo viên theo các văn bản sau:

a) Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Sơn La.

b) Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04/5/2012 của UBND thành phố Sơn La về việc luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên các trường công lập thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La năm học 2012-2013

Các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2012-2013 đã được phòng GD&ĐT phê duyệt để lập danh sách giáo viên thừa so với định biên làm cơ sở phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND thành phố quyết định điều động.

Hồ sơ, biểu mẫu luân chuyển, điều động theo quy định từ năm học 2010-2011. Các đơn vị hoàn thành hồ sơ và các văn bản liên quan và gửi về bộ phận TCCB, phòng GD&ĐT thành phố Sơn La chậm nhất trong ngày 04/6/2012.

3. Thực hiện chuyển vùng công tác

CBGV các trường có nhu cầu chuyển vùng, chuyển ngành, đăng ký làm các thủ tục chuyển công tác đến các huyện trong tỉnh, đến các tỉnh hoặc chuyển ngành theo quy định tại hướng dẫn 989/CV-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Hồ sơ và danh sách lập theo biểu mẫu gửi kèm công văn này và gửi về phòng GD&ĐT chậm nhất 04/6/2012.

Mỗi cá nhân nếu chuyển ngành hoặc chuyển ra ngoài tỉnh làm 03 bộ hồ sơ; Nếu chuyển đến các huyện trong tỉnh làm 02 hồ sơ. Hồ sơ theo quy định tại Công văn số 75/CV-GD&ĐT ngày 23/5/2011 của phòng GD&ĐT thành phố.

4. Thống kê báo cáo chất lượng, biến động đội ngũ

Các đơn vị trường học lập 02 báo cáo sau đây gửi về phòng GD&ĐT:

+ Báo cáo danh sách tiền lương, phụ cấp cán bộ, viên chức của đơn vị tính đến thời điểm 30/6/2012 khổ giấy A3 ( Mẫu số 01a ). Trong đó, cập nhật đầy đủ các thông tin của cá nhân ( Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, hệ số lương, đảng viên ... ).  

+ Danh sách biến động theo mẫu đã ban hành. Đơn vị trường gửi 02 bộ biểu mẫu trên về bộ phận tổ chức phòng GD&ĐT chậm nhất 20/6/2012.

5. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ

Các đơn vị trường học tổ chức xét cho giáo viên đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký đi học tập của các cá nhân; Danh sách, biên bản họp và tờ trình của nhà trường cử giáo viên đi học;

Lập danh sách cán bộ, giáo viên hiện đã và đang tiếp tục theo học các lớp trong năm học 2012-2013 (Chưa tốt nghiệp). Đối với các đồng chí cán bộ, giáo viên dự kiến sẽ tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp trong năm học 2012-2013 cần ghi rõ tháng, năm sẽ được cấp bằng để ngành có cơ sở tính toán xây dựng kế hoạch chuyển loại viên chức năm 2013 theo quy định. Chậm nhất 04/6/2012 các trường nộp danh sách và hồ sơ về bộ phận TCCB phòng GD&ĐT để xét cử đi học.

Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu các đơn vị trường học triển khai nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.

           

Tải Mẫu Giấy nghỉ phép hè 2012 tại đây

Tải Mẫu Đăng ký nghỉ phép hè 2012 tại đây

Tải Mẫu Luân chuyển, điều động CBGV 2012-2013 tại đây

Tải Mẫu Đăng ký tham gia các lớp ĐH, CĐ nâng cao trình độ tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online