Tìm kiếm
Thông tin mới
Quy định, thủ tục nâng bậc lương, nâng PCTNVK

(31-5-2012)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG NỘI VỤ 

Số: 111/NV

V/v nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Sơn La, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

 

               Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;

                      - UBND các xã, phường.

           Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày19/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức;

          Qua theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách với CBCCVC trong thời gian quan vẫn còn một số phòng, ban, đơn vị; xã, phường chưa thực sự quan tâm tới việc thực hiện chế độ nâng lương đối với CBCCVC thuộc đơn vị quản lý. Chưa kịp thời tổ chức họp xét và lập hồ sơ đề nghị dẫn đến quá tổng hợp, họp xét để trình cấp có thẩm quyển xem xét quyết định còn chậm;

Để đảm bảo chế độ, quyền lợi và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phòng Nội vụ thành phố đề nghị các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố; UBND các xã, phường xem xét các điều kiện để thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, khi có thông báo nghỉ hưu và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, cụ thể như sau:

1. Thời gian xét và đề nghị nâng bậc lương

Các đơn vị hàng quý tổ chức họp xét và nộp hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung theo từng quý từ ngày mùng 01 đến ngày 15 các tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9, 12) nộp về phòng Nội vụ thành phố để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng lương theo quy định.

Đối với CBCCVC được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì thời điểm nộp hồ sơ nâng bậc lương CBCCVC theo thời điểm được nâng bậc lương trước thời hạn (Ví dụ: Công chức giữ ngạch chuyên viên chính (01.003) được nâng bậc lương thường xuyên vào thời điểm 01/9/2012, nhưng do đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011 và đủ điều kiện được nâng bậc lương trước 6 tháng thì thời điểm đề nghị nâng trước thời hạn của công chức đõ sẽ là 01/3/2012).

2. Thành phần hồ sơ đề nghị nâng bậc lương gồm có:   

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị (01 bản);

- Biên bản họp xét nâng bậc lương (01 bản);

- Danh sách theo biểu mẫu 3a, 3b, 3c đính kèm công văn này (01 bản)

- Bản photo công chứng các giấy tờ của cá nhân(*) (01 bản):

+ Quyết định hệ số lương hiện hưởng của CBCCVC hoặc các quyết định có liên quan đối với CBCCVC mới tuyển dụng, hợp đồng;

+ Quyết định kỷ luật hoặc bản đánh giá xếp loại đối với CBCCVC bị kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Bản photo công chứng giấy khen, bằng khen hoặc thông báo nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền đối với CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn;

* Lưu ý: Riêng CBCCVC đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn và cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và bản photo công chứng các giấy tờ của cá nhân (*) phải nộp 02 bản.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm thực hiện theo các nội dung và thời gian quy định trên, trường hợp để sót, chậm trễ hoặc không đề nghị làm ảnh hưởng đến quyền lợi về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thủ trưởng đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

 - Như kính gửi;                                                                      

 - Lưu: PNV.                                                   

 

                                                                                  Phạm Hồng Quyết

 Tải biểu mẫu nâng bậc lương và hệ thống thang bậc lương tại đây

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online