Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

(4-5-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/GD&ĐT

V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

TP. Sơn La, ngày 03 tháng 5 năm 2018

     

         Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của ngành đảm bảo đúng yêu cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 424/SGDĐT-TĐKT ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 và Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (sao gửi kèm theo hướng dẫn này).

(các đơn vị báo cáo theo Đề cương gửi kèm)

2. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn xét khen thưởng

Thực hiện theo hướng dẫn tại mục II, Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của UBND thành phố.

3. Hồ sơ và tuyến trình khen thưởng

Thực hiện theo hướng dẫn tại mục III và mục IV, Công văn số 790/UBND-NV ngày 03/5/2018 của UBND thành phố.

4. Thời gian gửi Báo cáo tổng kết và Hồ sơ khen thưởng

Báo cáo tổng kết, Hồ sơ khen thưởng, Danh sách đề nghị khen thưởng của các tập thể và cá nhân (bản đóng dấu+bản điện tử) gửi về phòng GD&ĐT trước ngày 26/5/2018 qua các tổ chuyên môn theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

+ Bậc mầm non: haimntp@gmail.com (Đ/c Chu Thị Hải);

+ Cấp tiểu học: hahuydien@gmail.com (Đ/c Hà Huy Diện);

+ Cấp THCS: anhngapham1979@gmail.com (Đ/c Phạm Thị Nga).

Lưu ý:

- Các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan để nộp đúng, đủ hồ sơ khen thưởng theo quy định.

- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các đơn vị cần kẻ bằng bảng Excel (theo mẫu đính kèm công văn) và đề nghị các đơn vị không chỉnh sửa biểu mẫu.

- Phòng GD&ĐT không nhận Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các đơn vị kẻ bằng bảng Word.

5. Đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Các đơn vị trường học tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua năm học 2018-2019 tại đơn vị, gửi đăng ký thi đua về phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 31/10/2018.

Trên đây là hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2017-2018 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Tổ chuyên môn MN, TH, THCS;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký) 

 Trần Quốc Bình

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online