Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp Tiểu học

(2-5-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:  118 /HD-GD&ĐT

V/v hướng dẫn thực hiện

kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP Sơn La, ngày 02 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố

Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT-GDTH ngày 11/4/2018; Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 20/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp tiểu học như sau: 

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn tại Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; Công văn số 1376/SGDĐT-GDTH ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học, năm học 2017-2018; Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 20/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018.

2. Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng của chương trình hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa vượt mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

3. Hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo giáo viên tổ chức ôn tập, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan nhằm phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kì, xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh, đảm bảo chuẩn kiến thức-kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Do điều kiện kinh phí chưa cho phép, kế hoạch tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh chưa tổ chức trong năm học 2017-2018.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

1. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra cho cả khối đối với các môn thực hiện kiểm tra định kì. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra, khi chấm bài cần chú ý sửa lỗi và ghi nhận xét về ưu điểm và những hạn chế của học sinh vào bài kiểm tra, đồng thời giáo viên lập kế hoạch hướng dẫn giúp đỡ những học sinh chưa đạt theo chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học.

2. Lịch kiểm tra

- Buổi sáng ngày 10/5/2018: kiểm tra môn Tiếng Việt

- Buổi sáng ngày 11/5/2018: kiểm tra môn Toán

- Các môn học khác, nhà trường tự bố trí lịch kiểm tra sau khi đã hoàn thành chương trình môn học. Phòng GD&ĐT kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm học 2017-2018 của một số đơn vị trường.

3. Các trường thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá định kì cuối năm học, xét lên lớp; bàn giao chất lượng giáo dục học sinh giữa các lớp; tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

4. Về khen thưởng học sinh cuối năm: thực hiện đúng quy định theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT để việc khen thưởng học sinh cuối năm đảm bảo thực chất và có ý nghĩa thiết thực, tránh khen tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và phụ huynh học sinh.

III. TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Các trường tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, các nhóm giải pháp cơ bản theo chỉ thị năm học 2017-2018 và kết quả đã đạt được theo Kế hoạch số 150/KH-GD&ĐT ngày 20/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017-2018, trong đó tập trung đánh giá các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học; các nội dung dạy học lồng ghép, nội dung giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động giáo dục (giáo viên vận dụng mềm dẻo, linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh như: học sinh được tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm sáng tạo, dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, các em được tương tác, được tổ chức, phối kết hợp giữa trò với trò, trò với giáo viên và cả lớp, các em được đưa ra ý kiến của cá nhân, hình thành nhân cách mới,...)

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn: Đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới cơ chế quản lí chuyên môn; kết quả tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”.

3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh; biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu chi tài chính sai quy định.

4. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

5. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; việc triển khai tập huấn nhân rộng các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; hoạt động đổi mới quản lí giáo dục (Mỗi cán bộ quản lí dạy ít nhất 01 tiết/học kì cho giáo viên trong nhà trường dự; mỗi cán bộ quản lí, giáo viên nhận đỡ đầu 01 sinh chưa hoàn thành nội dung bài học, chưa đạt về năng lực, phẩm chất trở nên tiến bộ).

Báo cáo cần có sự so sánh với năm học trước và có các số liệu minh chứng cụ thể, nêu những kết quả nổi bật, những điển hình tiên tiến; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, giải pháp khắc phục; các đề xuất, kiến nghị với các cấp quản lí.

IV. TẬP HUẤN VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Để việc tập huấn hè 2018 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu và thảo luận những nội dung đổi mới giáo dục phổ thông và các phương pháp dạy học tích cực (tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp tại trang “Trường học kết nối”).

Phân tích, thực hành thông qua các video, clip minh họa về hoạt động dạy học bằng các kĩ thuật dạy học tích cực: kĩ thuật đặt câu hỏi; kĩ thuật chia nhóm, hoạt động nhóm, kĩ thuật KWL-KWLH; kĩ thuật đóng vai; kĩ thuật “trình bày một phút”; kĩ thuật “Chúng em biết 3”; kĩ thuật đọc tích cực; kĩ thuật viết tích cực.

Báo cáo kết quả phân tích, thực hành và tổng hợp các ý kiến đề xuất về bổ sung nội dung tập huấn hè 2018 về Chuyên môn Tiểu học chậm nhất ngày 08/5/2018 qua địa chỉ gmail hahuydien@gmail.com để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

V. THỐNG KÊ, BÁO CÁO

1. Các trường thực hiện thống kê kết quả học kì II theo biểu mẫu gửi kèm, nộp phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 18/5/2018 (Hoàn thiện trên bản excel gửi về địa chỉ gmail hahuydien@gmail.com).

2. Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trước ngày 25/5/2018, gửi bản mềm về địa chỉ hahuydien@gmail.com.

Trên đây là hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch giáo dục và tổng kết năm học 2017-2018 cấp Tiểu học của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, yêu cầu các đơn vị trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với bộ phận chuyên môn Tiểu học để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Các đơn vị trường Tiểu học; 

- Website phòng GD&ĐT;   

- Lưu: VT, CMTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải biểu mẫu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online