Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục

(27-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 110 /GD&ĐT

V/v báo cáo tình hình thực hiện và

đề xuất sửa đổi Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

           Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 188/SGDĐT-TTr ngày 24/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 29/2012/TT- BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT cho phù hợp với thực tế (chi tiết nội dung báo cáo theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 gửi kèm).

2. Báo cáo của các đơn vị (bản in có đóng dấu) gửi về phòng GD&ĐT (Đ/c Hoàng Tiến Đạt); bản điện tử gửi qua địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com trước ngày 08/5/2018.

Lưu ý: Số liệu báo cáo, tổng hợp từ ngày 01/01/2013 đến nay; Các trường không nhận được các khoản tài trợ tại Phụ lục 02 thì không phải báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải biểu mẫu tại đây

Phụ lục 01

 

 

ĐƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO CÁC S GIÁO DỤC THUỘC HỆ THNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

I. Tình hình thực hiện các hoạt động tài trợ cho các nhà trường theo Thông tư 29.

1. Về nguyên tắc tài trợ:

- Đánh giá hoạt động tài trợ đã đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Thông tư 29 chưa (tự nguyện, không ép buộc, không quy định định mức, quản lý sử dụng đúng mục đích chưa...)

- Các nhà tài trợ đã thực hiện đúng nguyên tắc chưa (VD: không ràng buộc bên thụ hưởng, không khai thác lợi ích bên thụ hưởng...)

- Quy trình vận động, kêu gọi khoản tài trợ (qua các kênh nào, đơn vị đứng ra kêu gọi và vận động các khoản tài trợ: nhà trường hay Ban đại diện phụ huynh HS hay đơn vị khác)

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ như thế nào, đã đúng nội dung, mục đích, đã công khai minh bạch chư

2. Đánh giá về việc thực hiện các khoản tài trợ:

 

 

 

2.1. Kết quả đạt được: Theo mẫu đính kèm - Phụ lục 2.

2.2. Đánh giá việc tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn tài tr

- Cơ chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tài trợ:

+ Cơ chế và quy trình phê duyệt và tiếp nhận khoản tài trợ.

+ Phương thức cung cấp khoản tài trợ (bằng tiền hay hiện vật, theo các chương trình, dự án hoặc không thông qua dự án hoặc nhà tài trợ trực tiếp quản lý hoặc thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh...).

+ Kết quả, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm công trình.

+ Việc tuân thủ quy định về tài chính, nghiệm thu, quyết toán kinh phí tài trợ công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện.

2.3. Đánh giá ưu, nhược điểm của các hình thức tài trợ bằng tiền và hiện vật:

- So sánh hai hình thức tài trợ trên các phương diện: Thuận tiện trong quản lý, sử dụng, tính phù hợp với thực tế, tính khả thi...

- Đánh giá ưu, nhược điểm của từng hình thức tài trợ (bằng tiền, bằng hiện vật).

2.4. Đánh giá những tồn tại, khó khăn vướng mắc khi thực hiện Thông tư 29.

II. Đề xuất sửa đổi Thông tư 29

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online