Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tăng cường xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong trường học năm 2018

(26-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 107/GD&ĐT

V/v tăng cường xây dựng, quản lý,

khai thác Tủ sách pháp luật trong

 trường học năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Thực hiện Công văn số 468/SGDĐT-TTr ngày 16/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tăng cường  xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong trường học năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật đối với việc thực thi công vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành theo Hiến pháp và pháp luật. Có giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật, nhằm phát huy vai trò là hình thức PBGDPL truyền thống có hiệu quả tại đơn vị, nhất là những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa được trang bị, sử dụng máy tính kết nối Internet; gắn với các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

2. Thực hiện rà soát lại Tủ sách pháp luật tại đơn vị; đưa ra khỏi Tủ sách những sách đã hết hiệu lực thi hành; bổ sung, mua sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật đảm bảo phù hợp, thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh; đưa vào lưu trữ trong Tủ sách pháp luật các sách, tài liệu do cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự hội thảo, toạ đàm, tập huấn và thực hiện quản lý theo quy định về tài sản công.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cung cấp các văn bản, tài liệu cho Tủ sách pháp luật; thực hiện khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật thông qua cơ sở dữ kiệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn) và các trang tin/ chuyên mục văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành, của tỉnh và của thành phố Sơn La (http://sonla.gov.vn/van-ban-phap-quy).

4. Quan tâm bố trí và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội hoá để duy trì, phát triển Tủ sách pháp luật.

5. Rà soát, tổng hợp đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thể chế, chính sách, nhất là vướng mắc, bất cập của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (qua bộ phận Tổng hợp - Đ/c Vân Anh) để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo; báo cáo 6 tháng trước ngày 10/5/2018 và báo cáo năm trước ngày 10/11/2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Lò Văn Hưng

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online