Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm học 2018

(24-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 109/GD&ĐT

TP. Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2018

V/v gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm học 2018

 

                 Kính gửi:

                          - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố;

                          - Các tổ chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT.

 

Thực hiện Công văn số 720/UBND-KT ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cơ sở đợt 1 năm 2018, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường trực thuộc và các tổ chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT thực hiện một số việc sau:

1. Đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

1.1. Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở của các cá nhân trong đơn vị (theo yêu cầu tại mục 2 - Công văn số 720/UBND-KT ngày 20/4/2018 của UBND thành phố); Tổng hợp danh sách nộp hồ sơ sáng kiến (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn).

1.2. Gửi Danh sách tổng hợp (bản đóng dấu+bản điện tử) và Hồ sơ sáng kiến về phòng GD&ĐT qua các tổ chuyên môn theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

- Bậc mầm non: haimntp@gmail.com (Đ/c Chu Thị Hải);

- Cấp tiểu học: hahuydien@gmail.com (Đ/c Hà Huy Diện);

- Cấp THCS: anhngapham1979@gmail.com (Đ/c Phạm Thị Nga).

1.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018.

2. Đối với các tổ chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT

2.1. Tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở và tổng hợp danh sách sáng kiến cấp cơ sở (theo biểu mẫu gửi kèm) của các trường thuộc bậc học, cấp học phụ trách trình lãnh đạo phụ trách khối phê duyệt.

 2.2. Gửi bản điện tử danh sách sáng kiến của từng bậc học, cấp học về bộ phận tổng hợp (Đ/c Hoàng Tiến Đạt) trước ngày 03/5/2018 để tổng hợp chung toàn ngành theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com

Trên đây là hướng dẫn gửi hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm học 2018, phòng GD&ĐT yêu cầu các tổ chuyên môn và các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

 - Như trên;

 - TT lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

 - Các tổ CM phòng GD&ĐT thành phố;

 - Website phòng GD&ĐT thành phố;

 - Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 

Lò Văn Hưng

 Tải tài liệu tại đây

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online