Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc đánh giá xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn; đánh giá, phân loại CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật

(23-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 106 /GD&ĐT

V/v đánh giá xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn; đánh giá, phân loại CC, VC cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo xử lý kỷ luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

               Tp.Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

 

                                             

Kính gửi:  BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đánh giá phân loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm;

Thực hiện Công văn số 425/SGDĐT-TCCB ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về đánh giá xếp loại CBQL, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo việc xử lý kỷ luật;

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học; đánh giá trường học; báo cáo việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2017, năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CBQL VÀ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

1. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu và triển khai quy định về Chuẩn cấp trưởng, cấp phó; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các công văn hướng dẫn của Bộ, của Sở về đánh giá Chuẩn nghề nghiệp; thực hiện việc đánh giá xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp năm học 2017 - 2018 tương ứng với các cấp học, bậc học. Thực hiện đánh giá, xếp loại Chuẩn cấp trưởng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 quy định Chuẩn hiệu trưởng trường  trung học;

- Thực hiện đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp đối với cấp phó theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc Trung tâm.

- Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 về quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 về quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 về quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; các công văn hướng dẫn thực hiện có liên quan.

- Hồ sơ gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố bao gồm:

Báo cáo đánh giá Chuẩn nghề nghiệp (yêu cầu cập nhật đủ thông tin về số lượng CBQL, giáo viên; trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn hoặc chưa đạt chuẩn (nếu có) của từng cấp học tại thời điểm báo cáo); biểu tổng hợp đánh giá cấp trưởng, cấp phó và giáo viên đơn vị năm học 2017-2018.

II. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CBQL, GIÁO VIÊN VÀ ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2017-2018

  Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá trường học (theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy) tới toàn thể công chức, viên chức đơn vị.

1. Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định. Đối với các đơn vị cử giáo viên và đơn vị tiếp nhận giáo viên biệt phái, phải phối hợp đánh giá giáo viên được cử biệt phái. Hồ sơ gửi về phòng GD&ĐT bao gồm: Biểu tổng hợp kết quả dự kiến đề nghị cấp trên đánh giá xếp loại đối với CBQL; biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đối với viên chức toàn đơn vị.

2. Triển khai nội dung đánh giá trường học theo quy định.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ

Các đơn vị trực thuộc lập danh sách công chức, viên chức, nhân viên sinh con thứ 3 trở lên; báo cáo số liệu công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/5/2018) theo biểu mẫu gửi kèm về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Để đảm bảo tiến độ thời gian báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các đơn vị hoàn thành các nội dung nêu trên, gửi văn bản về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (Đồng chí Hoàng Tiến Đạt) trước ngày 25/5/2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị thông tin kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:  

- Như trên;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

  Lò Văn Hưng

 Tải biểu mẫu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online