Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc báo cáo số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

(20-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 105 /GD&ĐT

V/v báo cáo số liệu sơ kết 5 năm thực hiện

Nghị quyết số 29-NQ/TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp.Sơn La, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:    - BGH các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

                   - BGH các trường THPT trên địa bàn thành phố;

                    - Giám đốc TTGDNN-GDTX thành phố.

Thực hiện Công văn số 690/UBND-VP ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Sơn La về việc giao phòng GD&ĐT thành phố tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố kính đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX thành phố; các đơn vị trường trực thuộc như sau:

Các đơn vị nghiên cứu, hoàn thành số liệu vào các biểu mẫu gửi kèm.

Thời gian hoàn thành và gửi biểu mẫu về đồng chí Trần Quốc Bình, Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố chậm nhất trong ngày 24/4/2018.

Bản mềm gửi qua Email:  binhtqsonla@gmail.com.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị BGH các trường triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải biểu mẫu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online