Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn hướng dẫn đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018

(17-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/GD&ĐT

TP. Sơn La, ngày 16 tháng 4 năm 2018

V/v hướng dẫn đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018

 

        

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Công văn số 1612/SGDĐT-TĐKT ngày 24/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018; Công văn số 424/SGDĐT ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị đánh giá các các lĩnh vực công tác và xét khen thưởng năm học 2017-2018 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nội dung Công văn số 4908/BGDĐT-TĐKT ngày 19/10/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2017-2018.

2. Nội dung tiêu chuẩn và điểm đánh giá từng lĩnh vực công tác thực hiện theo Công văn số 4908/BGDĐT-TĐKT ngày 19/10/2017 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 1612/SGDĐT-TĐKT ngày 24/10/2017 của Sở GD&ĐT; Công văn số 424/SGDĐT-TĐKT ngày 05/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (Công văn số 4908 và Công văn số 1612/SGDĐT-TĐKT được đính kèm công văn này).

3. Quy định các lĩnh vực công tác

3.1. Đối với các trường Mầm non

Thực hiện đánh giá 11 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 2, 3, 4), cụ thể như sau:

+ Giáo dục Mầm non: đánh giá 08 tiêu chí, tổng số điểm 25đ.

+ Giáo dục dân tộc: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục thể chất: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Hợp tác quốc tế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

+ Công tác kế hoạch tài chính: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số 10đ.

+ Công tác thanh tra: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác pháp chế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác văn phòng: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác TĐ-KT: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Thực hiện các cuộc vận động: đánh giá 02 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

Tổng điểm: 115 điểm.

3.2. Đối với các trường Tiểu học

Thực hiện 11 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 1, 3, 4), cụ thể như sau:

+ Giáo dục Tiểu học: đánh giá 07 tiêu chí, tổng số điểm 25đ.

+ Giáo dục dân tộc: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục thể chất: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Hợp tác quốc tế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

+ Công tác kế hoạch tài chính: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số 10đ.

+ Công tác thanh tra: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác pháp chế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác văn phòng: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác TĐ-KT: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Thực hiện các cuộc vận động: đánh giá 02 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

Tổng điểm: 115 điểm.

3.3. Đối với các trường Trung học cơ sở

Thực hiện 11 lĩnh vực công tác (trừ các lĩnh vực 1, 2, 4), cụ thể như sau:

+ Giáo dục Trung học: đánh giá 07 tiêu chí, tổng số điểm 35đ.

+ Giáo dục dân tộc: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Giáo dục thể chất: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Hợp tác quốc tế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

+ Công tác kế hoạch tài chính: đánh giá 03 tiêu chí, tổng số 10đ.

+ Công tác thanh tra: đánh giá 06 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác pháp chế: đánh giá 05 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác văn phòng: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Công tác TĐ-KT: đánh giá 04 tiêu chí, tổng số điểm 10đ.

+ Thực hiện các cuộc vận động: đánh giá 02 tiêu chí, tổng số điểm 5đ.

Tổng điểm: 125 điểm.

4. Một số điểm chú ý

- Không xét khen thưởng hoặc hạ một bậc khen thưởng đối với các đơn vị giáo dục có vấn đề nổi cộm trong Ngành, trong xã hội như: (vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, thu góp, học thêm không đúng quy định, có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh bị chết hoặc đánh nhau trong trường học…), không thực hiện đúng cam kết về chất lượng giáo dục, không thực hiện đầy đủ các quy định tại văn bản này.

- Ưu tiên xét khen thưởng đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các sở giáo dục và đào tạo có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có sáng tạo đổi mới trong công tác dạy và học, có sự vươn lên so với năm học trước trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

5. Phân công nhiệm vụ của các Trưởng khối thi đua (MN Bế Văn Đàn, TH Tô Hiệu, THCS Quyết Tâm)

Thực hiện theo Công văn 37A/GD&ĐT ngày 24/10/2017 của phòng GD&ĐT thành phố về việc hướng dẫn hướng dẫn công tác thi đua khen
thưởng năm học 2017-2018.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra của khối tại các đơn vị đăng ký cờ; tổ chức Hội nghị giao ban khối lần 2 theo đúng kế hoạch; Tiến hành bình xét, bỏ phiếu cho các đơn vị đăng ký Cờ của UBND tỉnh năm học 2017-2018; hoàn chỉnh, nộp hồ sơ bình xét các đơn vị đăng ký Cờ của UBND tỉnh về phòng GD&ĐT đúng quy định.

Hướng dẫn các đơn vị trường học thuộc khối tự kiểm tra công tác thi đua, chấm điểm các lĩnh vực công tác và hoàn thiện phiếu tự chấm điểm nộp về Trưởng khối.

6. Thời gian nộp hồ sơ báo cáo

- Trưởng các khối Thi đua gửi 03 bộ hồ sơ gồm:

+ Báo cáo theo các lĩnh vực công tác của các đơn vị trường đăng ký Cờ dẫn đầu của UBND tỉnh năm học 2017-2018;

+ Phiếu tự chấm điểm theo các lĩnh vực công tác đối với các trường đăng ký Cờ dẫn đầu (Mẫu 01);

+ Biên bản kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng của trưởng đoàn (Mẫu 02);

+ Biểu tổng hợp chấm điểm của đoàn kiểm tra đối với các trường đăng ký Cờ dẫn đầu (Mẫu 03);

+ Phiếu bình chọn đơn vị trường đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu (Mẫu 04);

+ Biên bản kiểm phiếu bình chọn đơn vị trường đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu (Mẫu 05);

+ Danh sách đơn vị được bình chọn Cờ dẫn đầu khối (Mẫu 06);

- Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2018 gửi hồ sơ (03 bộ đóng dấu) về phòng GD&ĐT thành phố qua bộ phận Kế hoạch tổng hợp (Đ/c Hoàng Tiến Đạt - Cán bộ phòng GD&ĐT thành phố).

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Đối với bộ phận phụ trách công tác thi đua của phòng GD&ĐT thành phố tham mưu giúp Trưởng phòng:

- Tổ chức triển khai văn bản này tới các đơn vị trường trực thuộc để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và phát triển giáo dục đào tạo cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức đánh giá thực hiện nội dung lĩnh vực công tác do đơn vị được giao chủ trì đánh giá; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trường trực thuộc.

- Tổng hợp điểm do các khối thi đua đánh giá, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp để lựa chọn số đơn vị hoàn thành xuất sắc đúng chỉ tiêu quy định.

- Tổ chức họp xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân. Căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm của các khối, tổ chức xét và quyết định số đơn vị tiêu biểu xuất sắc đưa vào danh sách bỏ phiếu tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng đơn vị xuất sắc đưa vào danh sách bỏ phiếu tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh; hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ khen thưởng.

- Xây dựng báo cáo đánh giá, chấm điểm lĩnh vực công tác được phân công đề xuất mức độ hoàn thành, gửi về Thường trực Thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/6/2018.

7.2. Đối với các đơn vị trường trực thuộc

Ban Giám hiệu các đơn vị phối hợp với Công đoàn cơ sở triển khai, quán triệt văn bản này tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp tổng kết năm học.

          Hoàn thiện Phiếu tự chấm điểm các lĩnh vực công tác quy định tại Công văn số 4908/BGDĐT-TĐKT ngày 19/10/2017 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1612/SGDĐT-TĐKT ngày 24/10/2017 của Sở GD&ĐT (Có mẫu phiếu gửi kèm theo) gửi Trưởng khối thi đua tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ giao ban khối lần 2.

Trên đây là hướng dẫn đánh giá các các lĩnh vực công tác năm học 2017-2018, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện./

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Các tổ CM phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online