Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc báo cáo nhanh một số nội dung theo công văn số 446/SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

(16-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 96/GD&ĐT

Về việc báo cáo nhanh một số nội dung theo công văn số 446/SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TP Sơn La, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

          Kính gửi: Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố

 

 Thực hiện Công văn số 446/SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai tập huấn và tổng kết năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Báo cáo nhanh các số liệu về triển khai dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch theo các phụ lục gửi kèm.

2. Gửi một số hình ảnh, video clip… về việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 150/KH-GDĐT ngày 20/9/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018.

3. Các phụ lục, hình ảnh, video clip… gửi bản mềm về Chuyên môn Tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố theo địa chỉ gmail hahuydien@gmail.com trước ngày 17/4/2018.   

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường nghiêm túc thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

 - Nh­ư trên;

 - Website Phòng GD&ĐT;

 - L­ưu: VT, CMTH.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

Trần Quốc Bình

 Tải biểu mẫu tại đây

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online