Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc rà soát, điều chỉnh số liệu tuyển sinh trong kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019

(12-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 90 /GD&ĐT

V/v rà soát, điều chỉnh số liệu tuyển sinh trong kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP .Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

          Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố.

Căn cứ kết quả thảo luận Kế hoạch phát triển GD&ĐT của ngành GD&ĐT thành phố năm học 2018-2019 với Sở GD&ĐT ngày 11/4/2018, về cơ bản các số liệu của Kế hoạch đều phù hợp. Tuy nhiên số liệu về công tác tuyển sinh học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 THCS năm học 2018-2019 của các trường ước thực hiện còn chưa phù hợp. Cụ thể: Tổng số học sinh dự kiến hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2017-2018 là 1.873 học sinh, số học sinh dự kiến tuyển mới vào lớp 6 năm học 2018-2019 là 1.602 học sinh nên chỉ đạt tỷ lệ 85,5% (Có số liệu gửi kèm). Để thống nhất số liệu, phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị trường THCS thực hiện một số việc sau:

1. Chủ trì phối hợp với các trường Tiểu học trên cùng địa bàn kiểm tra, rà soát lại số liệu học sinh dự kiến tuyển sinh năm học 2018-2019 trong Kế hoạch phát triển GD&ĐT của đơn vị như sau: Số học sinh học đúng tuyến tại trường ? Số học sinh có hộ khẩu trên địa bàn nhưng học tại trường khác ? Số học sinh có hộ khẩu nơi khác đến học tại trường ?

Sau khi kiểm tra, rà soát số liệu các đơn vị thống nhất lại số liệu tuyển sinh cho phù hợp.

2. Phòng GD&ĐT thành phố chủ trì tổ chức họp với các trường THCS để thống nhất số liệu.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo phòng GD&ĐT, cán bộ phụ trách kế hoạch phòng GD&ĐT thành phố, đại diện BGH và cán bộ phụ trách kế hoạch các trường THCS.

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13/4/2018.

Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT thành phố (tầng 3).

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Cán bộ phụ trách KH phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải tài liệu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online