Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc dự Hội nghị tập huấn về đăng ký và công nhận Sáng kiến

(12-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 89 /GD&ĐT

V/v dự Hội nghị tập huấn về đăng

ký và công nhận Sáng kiến

 

TP. Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:  BGH các trường Mầm non, Tiểu học và THCS

Thực hiện Giấy mời số 118/GM-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố Sơn La dự Hội nghị tập huấn về đăng ký và công nhận Sáng kiến, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cử đại diện Ban giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tham dự Hội nghị tập huấn về đăng ký và công nhận sáng kiến, cụ thể như sau:

Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La và UBND thành phố Sơn La.

Thành phần mời: Đại diện Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn (Có danh sách kèm theo).

Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08 giờ 00 phút, ngày 13/4/2018.

Địa điểm: Hội trường số 02, Nhà khách UBND tỉnh Sơn La (Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Trần Quốc Bình

 Danh sách kèm theo

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online