Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

(9-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 85/GD&ĐT

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2018

             

          Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 411/SGDĐT-VP ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số việc sau:

1. T chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đng giới, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018 do các cấp phát động.

2. Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam 28/6 trong đó chú trọng đến giáo dục về vai trò, ý nghĩa của đạo đức lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình.

3. Triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình qua đó phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của gia đình để gia đình là nền tảng, là tiền đề giáo dục nhân cách con người, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trên đây là nội dung thực hiện Công văn số 411/SGDĐT-VP ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La. Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lò Văn Hưng

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online