Tìm kiếm
Công văn hướng dẫn rà soát, quản lý tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối”

(9-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 83/GD&ĐT

V/v hướng dẫn rà soát, quản lý tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2018

                     

        Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 412/SGDĐT-GDTrH ngay 02/4/2018 về việc hướng dẫn rà soát, quản lý tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối”, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát lại số lượng giáo viên và học sinh của đơn vị mình hiện đã có tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối”, báo cáo số lượng tài khoản đã có và số lượng tài khoản cần được cấp theo biểu mẫu đính kèm Công văn về phòng GD&ĐT thành phố theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com trước ngày 10/4/2018.

Lưu ý: Các đơn vị trường không có giáo viên và học sinh có tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối” vẫn phải gửi lại biểu mẫu để phòng GD&ĐT tổng hợp.

2. Các đơn vị trường rà soát việc cấp tài khoản trên “Trường học kết nối” cho giáo viên thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện việc xóa tên những giáo viên đã được cấp tài khoản nhưng không sử dụng (trường hợp cấp thừa tài khoản). Để xóa tài khoản cấp thừa, thực hiện các bước sau: Bước 1: đăng nhập vào cửa sổ “không gian trường học”, Bước 2: đăng nhập vào cửa sổ “quản lý giáo viên”, Bước 3: bấm xóa tài khoản không dùng đến. Hoàn thành trước ngày 10/4/2018.

Đối với các cá nhân chuyển trường yêu cầu đăng nhập vào tài khoản cá nhân, vào “không gian trường học” bấm “xin chuyển trường”, sau đó chọn đúng thông tin về đơn vị mình chuyển đến. Đơn vị có người chuyến đến bấm tiếp nhận tài khoản của cá nhân chuyến đến.

3. Hiệu trưởng các đơn vị trường tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc chủ động khai thác kho thư liệu, các bài học trên trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường và cụm trường trong bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Trên đây là nội dung thực hiện Công văn số 412/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La. Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Quốc Bình

 Tải biểu mẫu tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online