Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018

(9-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 82/GD&ĐT

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2018

                   

         Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 419/SGDĐT-ĐTGDTX ngày 04/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Ngày sách Việt Nam đó là:  

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt là học sinh góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in và phát hành sách.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các đơn vị trường học.

2. Nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 trong các trường học tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

- Tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 5.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam, các hoạt động văn hóa đọc phù hợp với các cấp học.

- Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực đọc sách; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở sử dụng những kiến thức từ trong sách.

- Đổi mới hoạt động thư viện trường học theo mô hình thư viện thân thiện, hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh.

- Tôn vinh những tấm gương điển hình về sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Giới thiệu và tôn vinh những tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả: Kế hoạch số 1505/SGDĐT-GDPT ngày 29/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyên, tăng cường văn hóa đọc trong các trường phổ thông; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

3. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị trường xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 của đơn vị.

Kết thúc chương trình tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018, các đơn vị báo cáo kết quả (bản điện tử) về phòng GD&ĐT thành phố theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com trước ngày 21/4/2018 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.

Trên đây là nội dung thực hiện Công văn số 419/SGDĐT-ĐTGDTX ngày 04/4/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La. Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (Đã ký)

 

Trần Quốc Bình

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online