Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc khảo sát, báo cáo thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục

(7-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 81/GD&ĐT

V/v khảo sát, báo cáo thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/BGDĐT-BCA ngày 27/2/2018 của Bộ GD&ĐT – Bộ Công an về  việc phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục;

Thực hiện Công văn số 253/SGDĐT-CTTT ngày 02/3/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát thực trạng và những vụ bạo lực học đường hoặc những vi phạm pháp luật (nếu có) ở nhà trường từ năm 2011 đến nay.

2. Kịp thời báo cáo về phòng GD&ĐT thành phố (qua bộ phận Tổng hợp – Đ/c Vân Anh) chậm nhất 16 giờ ngày 09/4/2018. Nếu không báo cáo, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online