Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc tuyên truyền, vận động và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

(7-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 80/GD&ĐT

V/v tuyên truyền, vận động và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      TP. Sơn La, ngày 03 tháng 4  năm 2018

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa   bàn thành phố

 

Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-SGDĐT ngày 26/3/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về tuyên truyền, vận động và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường trực thuộc trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/01/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu “Diễn biến hòa bình”, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm…, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội tại các đơn vị nhà trường.

3. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cụ thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự mà cán bộ, giáo viên, học sinh cần thực hiện như: Chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành qui đinh của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành qui đinh của pháp luật và về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng…; công tác bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

4. Hướng dẫn, củng cố, kiện toàn và định hướng hoạt động của các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự ở cơ sở ; huy động cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Trọng tâm là phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong các đơn vị nhà trường.

5. Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương tổ chức tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, giáo viên nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ, của tỉnh về cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn lại bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ trung ương đến địa phương.

6. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”, các phong trào thi đua hướng về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự tốt trong từng thôn, bản, trường học. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19/8/2005-19/8/2018).

7. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh do UBND thành phố tổ chức.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về an ninh trật tự giữa công an và Ngành Giaó dục. Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung qui định của Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự” đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, tham gia xây dựng nhà trường và Ngành đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- BLĐ phòng GD&ĐT thành phố;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)

Đào Văn Quang

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online