Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn về việc thực hiện tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2018

(5-4-2018)

 

UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 79/GD&ĐT

V/v thực hiện tháng hành động

về vệ sinh an toàn lao động năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2018

                    

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 404/SGDĐT-VP ngày 30/3/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc thực hiện tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2018; phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số việc sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (được đính kèm Công văn này) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn đơn vị về ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động, giúp các em hiểu được việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động sẽ mang lại lợi ích cho con người, cụ thể là:

- Ý nghĩa về mặt xã hội: người lao động là tế bào của gia đình, tế bào của xã hội. An toàn vệ sinh lao động là chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của người lao động là góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội lành mạnh.

- Ý nghĩa về mặt kinh tế: thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, sản xuất có năng suất cao, hiệu quả, giảm chi phí do chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động...

Vì vậy, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động là thể hiện quan tâm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi ỉàm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp’’.

3. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch đánh giá việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non; chủ động, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh để có biện pháp khắc phục kịp thời.

4. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tiễn của đơn vị như:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương phát các tài liệu, thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung của tháng hành động; tuyên truyền về Luật an toàn vệ sinh lao động, các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

- Thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng zôn, khẩu hiệu về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, triển lãm tranh ảnh về chủ đề an toàn vệ sinh lao động... để hưởng ứng tháng hành động phù hợp với từng đơn vị, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và hiệu quả.

Trên đây là nội dung thực hiện Công văn số 404/SGDĐT-VP ngày 30/3/2018 của Sở GD&ĐT Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lò Văn Hưng

 Tải tài liệu tại đây

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online