Tìm kiếm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018

(23-3-2018)

 

    UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 33/KH-GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Sơn La, ngày 23 tháng 3 năm 2018

                                                           

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên

nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018


Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-SGDĐT ngày 19/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 , phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018 với nội dung như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nhằm giúp các em học sinh có đủ những điều kiện cần thiết để đến trường học tập, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đảm bảo các em học sinh được nhận giúp đỡ không bỏ học.

Qua phong trào thi đua phát hiện những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân diện rộng trong toàn ngành, góp phần xây dựng Ngành giáo dục và đào tạo thành phố phát triển toàn diện.

2. Yêu cầu

Gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm một trong những tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức cuối năm.

Kết quả việc giúp đỡ phải được thống kê chi tiết từng tháng, từng đợt; những tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng phải thực sự điển hình nhất, tiêu biểu nhất.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung cuộc vận động

1.1. Đối với các đơn vị trường học

Tiếp tục phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc vận động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Rà soát, lập danh sách học sinh có khó khăn về kinh tế cần được giúp đỡ (không tính học sinh đã được hưởng chế độ theo Nghị định 116 của Chính phủ).

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự nguyện đăng ký nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; lập danh sách học sinh được giúp đỡ và người giúp đỡ.

Hàng tháng và cuối mỗi học kỳ, tổng hợp kết quả một cách cụ thể, báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

1.2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường

Tích cực tham gia cuộc vận động; tự nguyện đăng ký giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế của trường mình hoặc trường bạn.

Nội dung giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế tùy thuộc vào điều kiện cụ thể từng địa bàn, từng đơn vị; trước mắt là giúp các em có đủ gạo ăn, tiếp theo là có thức ăn, có đủ quần áo mặc ấm, có thêm những vật dụng, những thiết bị để cải thiện điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt.

Nguồn hỗ trợ có thể được trích ra từ nguồn thu nhập của chính cán bộ giáo viên nhận đăng ký giúp đỡ hoặc do người nhận giúp đỡ tổ chức vận động ủng hộ, quyên góp.

2. Thời gian triển khai cuộc vận động

2.1. Đợt 1

Hàng tháng, các nhà trường tổng hợp chi tiết các nội dung giúp đỡ của từng cán bộ, giáo viên (tiền, vật dụng).

Hoàn thành việc triển khai cuộc vận động, đăng ký giúp đỡ, tổng hợp danh sách đợt 1, báo cáo về phòng GD&ĐT thành phố theo biểu mẫu gửi kèm kế hoạch trước ngày 29/3/2018 (nộp báo cáo bản điện tử theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com).

2.2. Đợt 2

Hoàn thành việc tổng hợp chi tiết các nội dung giúp đỡ theo từng cán bộ, giáo viên trong cả học kỳ II năm học 2017-2018. Tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện cuộc vận động.

Hoàn thành việc triển khai cuộc vận động, đăng ký giúp đỡ, tổng hợp danh sách đợt 2, báo cáo về phòng GD&ĐT thành phố theo biểu mẫu gửi kèm kế hoạch trước ngày 12/9/2018 (nộp báo cáo bản điện tử theo địa chỉ email: hoangdat512@gmail.com).

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn năm 2018, đề nghị các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện để phòng GD&ĐT thành phố tổng hợp kết quả, báo cáo Sở GD&ĐT, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong việc thực hiện cuộc vận động và đề xuất việc khen thưởng cấp Sở./.   

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- TT lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố;

- CB, CC, VC phòng GD&ĐT thành phố;

- Các trường MN, TH, THCS trực thuộc;

- Website phòng GD&ĐT thành phố;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 (Đã ký)

Lò Văn Hưng

 Tải biểu mẫu

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online