Tìm kiếm
Thông tin mới
Công văn số 51/GD&ĐT về báo cáo biên chế và kế hoạch biên chế năm học 2012-2013

(16-4-2012)

 

 

     UBND THÀNH PHỐ SƠN LA

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               

CỘNG  HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  51 /GD&ĐT

TP. Sơn La, ngày  10  tháng 04 năm 2012

V/v duyệt kế hoạch biên chế

năm học 2012-2013

 

                               

 

Kính gửi:    Ông (Bà) hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS

Thực hiện Công văn số 95/SNV-TCCB ngày 15/02/2012 của  Sở Nội vụ Sơn La về việc báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2012 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học công lập thực hiện một số công việc sau:

1. Lập biểu báo cáo biên chế

Trên cơ sở kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2012-2013 đã được phòng GD&ĐT thành phố duyệt, các đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê biên chế hiện có tính đến 31/03/2012; dự kiến biên chế cần cho năm học 2012-2013 đã được bộ phận Tổ chức cán bộ phòng GD&ĐT tính toán để lập biểu báo cáo Sở Nội vụ.

Phòng GD&ĐT gửi kèm 03 biểu (Biểu số 5, số 6 và số 7). Biểu mẫu được gửi trên Website của phòng GD&ĐT thành phố www://phonggdtpsonla.edu.vn, đề nghị các đơn vị truy cập và tải về. Hướng dẫn lập biểu như sau:

+ Biểu số 5:  Cột số 28 ghi số nhân viên phục vụ (01009) và nhân viên bảo vệ (01011) được tuyển dụng trước ngày 01/4/1993. Cột 29 ghi tổng số nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ được tuyển dụng từ 01/4/1993 đến nay (Không ghi số nhân viên bảo vệ hợp đồng thời vụ)

+ Biểu số 6:  Cột số 17 ghi số nhân viên phục vụ (01009) và nhân viên bảo vệ (01011) được tuyển dụng trước ngày 01/4/1993. Cột 18, 19, 20 ghi tổng số, số nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ được tuyển dụng từ 01/4/1993 đến nay (Không ghi số nhân viên bảo vệ hợp đồng thời vụ)

+ Biểu số 7:  Biên chế thống kê trong biểu số 7 bao gồm cả CBQL trường học.

Do trình độ đào tạo của giáo viên rất đa dạng nên các trường thống kê giáo viên theo trình độ giáo viên chỉ mang tính tương đối. Các trường căn cứ trình độ chuyên môn và khả năng giảng dạy thực tế của từng giáo viên để thống kê theo từng nhóm chuyên ngành dạy.

Số liệu được làm tròn thành số nguyên, không ghi số thập phân, phân số.

2. Thời gian nộp biểu mẫu:  Nộp 03 bộ biểu mẫu về bộ phận TCCB phòng GD&ĐT chậm nhất trong ngày 13/04/2012. Sau thời gian trên, nếu đơn vị nào không nộp biểu, coi như không có nhu cầu về biên chế và chịu trách nhiệm trước ngành.

Nhận công văn, phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện đảm bảo thời gian và các nội dung đề ra.

                                               

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG  PHÒNG

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, (Bình 45b)

                                                                         Đoàn Kim Xuyến

Tải biểu mẫu các trường Mầm non tại đây.

Tải biểu mẫu các trường Tiểu học tại đây.

Tải biểu mẫu các trường THCS tại đây.

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online