Tìm kiếm
Thông tin mới
Thực hiện Thông báo của Bộ LĐTBXH về việc nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5/2014; Căn cứ kế hoạch biên chế năm học; Để thống nhất trong các trường trên địa bàn, phòng GD&ĐT thông báo như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 (đối với cấp ủy); nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 (với các chức danh lãnh đạo, quản lý khối Nhà nước); Sau khi khảo sát nhu cầu bổ sung quy hoạch của các đơn vị trường học, phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác bổ sung quy hoạch CBQL trường công lập thuộc ngành GD&ĐT thành phố như sau:
Thực hiện Công văn số 28/CV-NV ngày 21/4/2014 của phòng Nội vụ thành phố về việc đăng ký tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014; phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 274/SGD&ĐT-VP ngày 16 tháng 04 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học triển khai tổ chức thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 16/4/2013 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
PCTN nhà giáo
Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thực hiện Hướng dẫn số 1073/HD-UBND ngày 10/10/2012 của UBND thành phố Sơn La hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Các đơn vị trường học lưu ý tải về và thực hiện.
Quy hoạch CBQL 2012
Biểu mẫu
Công đoàn Giáo dục thành phố Sơn La
Thực hiện hướng dẫn số 108/HD-CĐN ngày 27 tháng 8 năm 2013 của CĐN Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn nhiệm vụ công đoàn năm học 2013-2014; Kế hoạch hoạt động Công đoàn Giáo dục thành phố năm học 2013-2014. Ban Thường vụ công đoàn giáo dục thành phố hướng dẫn các CĐCS báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
Kính gửi: Các CĐCS trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Thực hiện Công văn số 149/LĐLĐ ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về tiếp tục tham gia ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; Công văn số 21/LĐLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về việc ủng hộ Cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
Kính gửi Công đoàn cơ sở các trường học. Đề nghị các Công đoàn nghiên cứu, thống kê theo biểu mẫu gửi kèm.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 06/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X; Thực hiện Quy chế hoạt động toàn khoá của BCH công đoàn và Quy chế hoạt động của UBKT công đoàn giáo dục thành phố khoá XX nhiệm kỳ XX (2012-2017); Kế hoạch hoạt động công đoàn giáo dục thành phố, kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn năm học 2012-2013.
Kính gửi: Công đoàn cơ sở trường MN, TH, THCS Thực hiện Công văn số 33/CĐN-CĐGD ngày 5/4/2013 của Công đoàn Giáo dục Sơn La về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012; Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-CĐN ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua 'Giỏi việc trường, đảm việc nhà” (có đăng tải trên Website của Phòng GD&ĐT cùng Hướng dẫn số 15/HD-CĐGD).
Tập huấn VEMIS
Các đơn vị tìm dữ liệu của đơn vị mình và tải về file tương ứng để làm dữ liệu PMIS đơn vị mình.
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thống nhất Hệ thống phần mềm quản lí trường học (V.EMIS); Thực hiện Công văn số 35/DA-SREM ngày 27/7/2012 của của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn V.EMIS tại các sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 40/DA-SREM ngày 22/8/2012 của Ban Quản lý dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lùi thời hạn nộp dữ liệu học sinh;
Thống kê EMIS
Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ theo quy định của Sở GD&ĐT; để có số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị trường học trên toàn thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
Văn bản hành chính
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:
Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lí nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
Thông tin đơn vị
Danh mục thông tin các đơn vị phòng GD&ĐT thành phố năm học 2011-2012
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh tích cực
Cơ cấu tổ chức
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Liên hệ
Chuyên môn mầm non
Chuyên môn tiểu học
Chuyên môn THCS
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời tiết
Số Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Số người Online